“A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak”

243_Francis_Ad_Orientam_IMAGE

Ferenc pápa ad orientem – kelet felé misézik Szent II. János Pál pápa sírja fölött

Alább közöljük azt a cikket, amely a napokban jelent meg a www.kathnews.de oldalon, és amelyet Gero P. Weisheupt írta, aki elismert kánonjogász, a liturgikus jog szakértője, és a Summorum Pontificum motu propriohoz is ő írta az első könyv terjedelmű szakkommentárt.

Sarah bíboros nagy port kavaró buzdítását követően a Szentszék sajtónyilatkozatot adott ki az esetleges félreértések elkerülésére. Ezt a nyilatkozatot magyar nyelven itt lehet olvasni.

Az alábbi cikkben idézett dokumentum (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Responsa ad quaestiones de nova Institutione Generali Missalis Romani, Prot n. 2036/00/L, 2000 szeptember 25., kiadva: Communicationes 32 [2000] 171—172) az interneten megtalálható (olaszul itt, angolul itt), érdemi részének magyar fordítása pedig — további magyarázatokkal — olvasható Uwe Michael Lang könyvében: Az Úr felé fordulva. A liturgikus ima-irány, Budapest 2006, 22—23.

 

ferencpapa_adorientem

Ferenc pápa ad orientem – kelet felé misézik a Sixtus-kápolnában

 

http://www.kathnews.de/papst-widerspricht-nicht-kardinal-sarah

A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak

A Szentszék Sajtóterme Sarah bíboros londoni kijelentései után nyilatkozatot tesz közzé, hogy a félremagyarázásokat elkerülje.

Írta Gero P. Weishaupt 2016. július 11-én 21:05-kor

Róma (Kathnews)

 

A Szentszék Sajtóterme Andrea Tornielli közlése szerint ma nyilatkozatot tett közzé, amit a Pápa Sarah bíborossal, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusával egyetértésben jelentetett meg. Ebben hivatkoznak a bíboros legfrissebb javaslatára, amely egy londoni liturgikus konferencián hangzott el, mely szerint a papoknak Advent I. vasárnapjától „ad orientem“ kellene bemutatniuk a szentmisét. Azért, hogy megelőzzék a kijelentés téves értelmezését, a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy nincs tervben új szabályozás. Továbbá emlékeztet arra, hogy a római rítus rendes formája a VI. Pál misekönyve szerint bemutatott szentmise, míg a szentmise rendkívüli formája az V. Piusz/ XXIII. János misekönyve szerinti szentmise, ahogy az XVI. Benedek Summorum Pontificum kezdetű motu propriójában áll.

 

Nem kötelező a nép felé fordulva celebrálni.

A celebrálás irányára vonatkozóan a nyilatkozat hivatkozik a Római Misekönyv Általános Rendelkezései (Instructio generalis) 299. pontjára, amely kimondja, hogy az oltárt a szentély falától elválasztva kell felállítani, úgy „hogy azt könnyen körbe lehessen járni, és a nép felé fordulva lehessen rajta celebrálni, ami hasznos (expedit), ahol csak lehetséges (ubiqumque possibile sit)”.

A nyilatkozat kijelentései nincsenek ellentmondásban Sarah bíborosnak a papokhoz intézett javaslatával. Csak a téves értelmezést szeretnék megelőzni.

Ahhoz, hogy a Misekönyv általános rendelkezéseinek 299. pontját helyesen értsük, lényeges, hogy pontosan azt olvassuk, ami ott áll: nem azt mondja ki, hogy hasznos a nép felé fordulva celebrálni, hanem hogy az oltár elválasztása kívánatos/hasznos (expedit). A hasznosság az oltár elhelyezkedésére vonatkozik, nem a celebrálás irányára. Erről a szöveg csak annyit mond, hogy az oltár elválasztásával ez lehetséges lesz. Ebből nem lehet levezetni a nép felé való celebrálás semmilyen kívánalmát.

Ezzel együtt nem kötelező az oltárt a faltól elválasztani, és nincs olyan kötelezettség, hogy a nép felé fordulva kellene celebrálni. Erre utal az Istentiszteleti Kongregáció egy 2000. szeptember 25-én kelt válasza. Abban ez áll:

„Először is figyelembe kell venni, hogy az expedit szó (hasznos, üdvös) nem kötelezettséget, hanem egy javaslatot fogalmaz meg a szabadon álló oltárra és a nép felé való celebrálásra vonatkozóan.”

Az oltárnak a faltól való elválasztásáról van itt szó. A dikasztérium válasza szerint több szemponttól függ, hogy ezt megvalósítják-e. Így például figyelembe kell venni „a térbeli adottságokat, a rendelkezésre álló teret, létező korábbi oltár művészi értékét, az érintett templomban a liturgikus ünneplésen részt vevő közösség liturgikus érzékensyégét stb.”.

VI. Pál misekönyve a „versus orientem” celebrálásból indul ki

VI. Pál pápa misekönyve, vagyis a zsinat utáni misekönyv, a rubrikáiban köztudottan abból indul ki, hogy a pap a szentmisét „ad orientem” mutatja be. Ennyiben tehát nem kell új rendelkezésekre várni. Ilyeneket nem is kell kibocsátani, hiszen Sarah bíboros a maga javaslatával eleve feltételezte az érvényben lévő liturgikus előírásokat. Még ha az oltárt elválasztják is a faltól, az „ad orientem” celebrálás továbbra is elő van irányozva. A nép felé fordulva bemutatott szentmise ezáltal lehetségessé válik, de nem szükségessé.

A Szentszék Sajtóterme mai nyilatkozatával Sarah bíboros javaslatait semmi esetre sem utasítja el. A Vatikánnak sokkal inkább az a fontos, hogy megelőzze a téves értelmezést, a „reform reformja” fogalomra vonatkozóan is, amely fogalmat – a nyilatkozat szerint – már XVI. Benedek pápa is feladott.

*

Sarah bíboros beszédének teljes magyar fordítását hamarosan közzétesszük honlapunkon.

Sarah bíboros: Forduljon ismét kelet felé a szentmise!

Alább közöljük Dan Hitchens, a Catholic Herald-ban 2016. június 5-én megjelent cikkét teljes terjedelmében, amelyben Robert Sarah bíborosnak a Londonban múlt kedden megtartott Sacra Liturgia konferencián történt felszólalását összegzi.

CardinalRobertSarah

Sarah bíboros megkérte a papokat, hogy a következő adventtől kezdve a szentmiséket kelet felé fordulva mondják

 

Dan Hitchens, www.catholicherald.co.uk, 2016. július 5.

 

A Szentszék liturgikus cselekményekért felelős főtisztviselője kijelentette, hogy a papok ’mind az Egyház, mind pedig a hívek számára üdvös’ dologként lássák a javasolt változást.

 

Robert Sarah bíboros, a Szentszék liturgiáért felelős főtisztviselője arra kérte a papokat, hogy kezdjék el a szentmiséket kelet felé fordulva mondani, ahelyett, hogy azt a hívek közössége felé fordulva tennék.

A javasolt reform kétségtelenül a legnagyobb súlyú mióta XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum… kezdetű motu propriója 2007-ben nagyobb szabadságot adott a papoknak, hogy a római rítus hagyományos formája szerint misézzenek.

A guineai bíboros, aki az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa, kedden a Londonban megrendezett Sacra Liturgia konferencián beszélt a jelenlévő papokhoz, kijelenttette: „Nagyon fontos, hogy, amilyen gyorsan csak lehet, visszatérjünk ahhoz a gyakorlathoz, amikor a papok és a hívek együtt ugyanabba az irányba fordulnak, kelet felé vagy legalább is a templom apszisa felé, az Úr felé, aki jön.”

A bíboros így folytatta: „Arra kérem önöket, hogy ahol csak lehet, vezessék be ezt a gyakorlatot.

Kijelentette: szükség lesz „bölcsesség”-re és katekézisre is, de azt is mondta a lelkipásztorok „bízzanak abban, hogy a javasolt változtatás mind az Egyház, mind pedig hívek számára üdvös”.

„Az önök saját pasztorális döntése fogja meghatározni azt, hogy hogyan és mikor lesz ez lehetséges, de talán ezen év ádventjének első vasárnapján lenne a legmegfelelőbb bevezetni ezt a rendelkezést, mikor találkozunk az »Úrral, aki el fog jönni« és »aki nem késlekedik«.”

Hosszan tartó taps kísérte ezeket a szavakat a konferenciateremben.

Sarah bíboros már korábban is beszélt az ad orientem istentisztelet értékeiről, kijelentve, hogy alapvetően lényeges, hogy „a pap és a hívek együtt kelet felé nézzenek” az felajánlástól kezdve.

Ám az, hogy ádvent első vasárnapját határozta meg kezdő időpontnak – mely idén november 27-ére esik – sürgető jelleget ad szavainak, melyek az ilyen formájú istentisztelet bevezetését kérik.

A Sarah bíboros után felszólaló Dominique Rey, Fréjus-Toulon püspöke kijelentette, hogy ő bár „egy püspök egy egyházmegyében”, miséit a katedrálisában ad orientem fogja végezni, és levélben fogja egyházmegyéjének papságát arra bátorítani, hogy cselekedjenek hasonlóan.

Felszólalásában Sarah bíboros azt is megemlítette, hogy Ferenc pápa felkérte őt arra, hogy kezdje el a „reform reformját”, azaz a II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reformok adaptációját tanulmányozni. A bíboros közölte: a vizsgálódásnak célja, hogy a „római rítus mindkét formáját gazdagítsa”.

Sarah bíboros azt is elmondta, hogy sok liturgikus tanulmány arra következtetésre jutott, hogy néhány a II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus újítást „lehet, hogy korszellemet követve alkottak meg”, és ezek az újítások „túlmentek azon”, amit a zsinati atyák a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióban megfogalmaztak.

Azt is hozzátette, hogy „a liturgiában nagyon súlyos félreértelmezések” váltak lassan gyakorlattá, annak a szemléletmódnak köszönhetően, amely az Isten helyett az embert helyezte a középpontba.

„A liturgia nem rólad vagy rólam szól”, jelentette ki a konferencia résztvevőinek Sarah bíboros. „A liturgiában nincs helye saját identitásunk vagy eredményeink dicsőítésnek, sem pedig saját kultúránk és helyi vallási szokásaink előtérbe helyezésének vagy magasztalásának. A liturgia mindenekelőtt Istenről és arról szól, mit tett Ő értünk.”

A bíboros Joseph Ratzingert idézve kijelentette: „Korunk legközvetlenebb veszélye az, hogy elfeledkezünk Istenről.”

Sarah bíboros hangsúlyozta a „folytonosság hermeneutikáját”, kijelentve, hogy szükséges a Sacrosanctum Concilium teljes végrehajtása: „A zsinati atyák nem forradalmat, hanem fejlődést akartak.

A bíboros külön kiemelt pár jó példát, megemlítve a Walsinghami Miasszonyunk Ordinariátust, mint példát arra, hogy különböző hagyományok hogyan gazdagíthatják az Egyházat.

Azon megjegyzéseiben, amelyeket a bíborosnak már nem volt elég ideje elmondani, de amelyek később megjelentek a Sacra Liturgia konferencia Facebook-oldalán, buzdított arra, hogy a consecratiokor és a szentáldozás során térjünk vissza a térdelés gyakorlatához. „Ott, ahol a térdelés és a térdhajtás eltűnt a liturgiából, vissza kell állítani, különösképpen, amikor magukhoz vesszük a Legszentebb Urat a szentáldozásban.”

 

forrás: http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/07/05/cardinal-sarah-asks-priests-to-start-celebrating-mass-facing-east-this-advent/

 

Juventutem Piknik 2016

cikkep1_a_margitszigeti_kolostor_1542-ben20130603-19838-bxhihz.gallery

 

Örömmel hirdetjük, hogy 2016.07.09-én szombaton, a magyarországi Juventutem csoport megtartja idei éves piknikjét, ezúttal a Margit-szigeten. A piknik programja a következő:

9:00 Találkozó a Széll Kálmán téren (09:45-kor a domonkos kolostorromnál azokkal, akiknek kényelmesebb egyenesen odamenni)

10:00 Tercia és szabadtéri régi rítusú szentmise a margitszigeti domonkos kolostorromban, celebrál Kovács Ervin Gellért O.Praem. atya.

11:00 Előadás a margitszigeti kolostorromokról, előadó Bencze Zoltán régész, a Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztályának igazgatója

Az előadás után batyuból ebéd, majd kötetlen program, játék, foci és beszélgetés.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Juventutem Piknik – IDŐPONT VÁLTOZÁS

Tájékoztatásul közöljük a kedves testvérekkel, hogy az előzetesen hirdetett Juventutem Piknik NEM e hét szombatján (június 25), hanem július 9-én kerül megszervezésre.

Nyári egyetem a Templárius Alapítvány szervezésében

logo-nyari-egyetem

Hirdetjük a kedves testvéreknek a következő programot, melyet a Templárius Alapítvány szervez. Híres és jeles előadók lesznek Magyarországról, felvidékről és külföldről egyaránt. A részletes program és a meghívó alább látható.

Meghívó – Nyári egyetem 2016, Kassa

A jelentkezési határidő június 15. Igény esetén lehetőség lenne külön busz szervezésére Budapestről Kassára.

Jelentkezni a Templárius Alapítvány honlapján keresztül lehet.

 

 

Úrnapja 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

2016. május 26-án, csütörtökön Úrnapját közösségünk a Belvárosi Szent Anna templomban fogja ünnepelni. 18:30-kor a Premontrei Kántorátus fog ünnepi polifón vesperást énekelni, majd ezt követően 19:00-kor kezdődik az ünnepélyes szentmise Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepén. A szentmise végén megtartjuk a hagyományos úrnapi körmenetet is a Szervita téren.

2016. május 29-én, vasárnap a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániához tartozó öt templom, közös úrnapi körmenetet tart a belváros utcáin, 9:00 órás kezdéssel. A körmenet az Egyetemi templomban kezdődik, majd innen megy tovább a Szent Mihály templom, a Szent Anna templomba, majd végül a Belvárosi Ferences templomba. Osztie Zoltán plébános úr hívására a régi rítusú közösség, és az ehhez tartozó Juventutem csoport is részt vesz a körmeneten. A vasárnapi szokásos déli régi rítusú szentmise a körmenet miatt, ezen a napon kivételesen 13:00-kor kezdődik a Szent Mihály templomban.