XVI Benedek: Az Egyházat felforgató válság mindenek fölött a liturgia válsága

XVI. Benedek Opera omnia XI. kötetének orosz nyelvű kiadása idén húsvétkor jelent meg (ebben az évben a Húsvét Keleten és Nyugaton azonos napra esett) XVI. Benedek pápát pedig a projekt kezdetén 2015-ben az előszó megírására is megkérték.
A Corriere della Sera közölte az orosz kiadás előszavának olasz változatát, amit most magyarul közlünk.
  XVI Benedek
[Corriere della Sera, 2017 április 15]
Nihil Operi Dei praeponatur – “Semmit sem tegyenek az Isten tisztelete elé.” Ezekkel a szavakkal rendelte el Szt. Benedek Regulájában (43,3) az istentisztelet abszolút elsőbbségét a monasztikus élet minden más feladatával szemben. Ez még a monasztikus élet során sem volt nyilvánvaló, hiszen a szerzetesek számára a földművelés és a tudományos munka is lényeges feladat volt.
A mezőgazdaságban, de a kézműves iparban és a oktatásügyben is felmerülhetnek alkalmi sürgős feladatok, amelyek fontosabbnak tűnhetnek a liturgiánál. Ezzel szembesülve Benedek elsőbbséget ad a liturgiának, amivel egyértelműen kihangsúlyozza magának Istennek elsőbbségét életünkben. “Az Isteni Officium órájában, amint meghallják a jelet, engedjék el azt, ami a kezükben van és a legnagyobb sietséggel igyekezzenek.” (43, 1)
A mai emberek lelkiismeretében Isten dolgai, köztük a liturgia is egyáltalán nem tűnik sürgősnek. Bármi más lehet sürgős. De Isten dolgai soha nem látszanak sürgősnek. Persze, joggal mondhatjuk, hogy a monasztikus élet nyilvánvalóan valamelyest különbözik a világi emberek életétől és ez kétségtelenül jogos. Mindazonáltal Isten elsőbbsége, amelyről megfeledkeztünk, mindenki számára érvényes. Ha Isten már nem fontos, akkor megváltoztak a kritériumok annak meghatározásához, hogy mi a fontos. Amikor az ember félretolja Istent, saját magát aláveti olyan kényszereknek, amik anyagi erők rabjává teszik őt és amelyek ezért ellentétesek méltóságával.
A II Vatikáni zsinatot követő években ismételten tudatosult bennem Isten és az isteni liturgia prioritása. A liturgikus reform félreértelmezése, amely széles körben elterjedt a katolikus egyházban azt eredményezte, hogy egyre inkább előtérbe helyezték a tanítás szempontját valamint az egyéni aktivitást és kreativitást. Az emberi tevékenység majdnem odáig vezetett, hogy megfeledkeztek Isten jelenlétéről. Ebben a helyzetben egyre világosabbá vált, hogy az Egyház létének alapja a liturgia, a liturgia helyes ünneplése és hogy az Egyház veszélybe kerül, amikor Isten elsőbbsége már nem jelenik meg a liturgiában és így az életben sem. Az Egyházat felforgató válság legmélyebb oka az Isten elsőbbségének eltűnése a liturgiából. Mindez arra vezetett engem, hogy a korábbinál még szélesebb körben a liturgia témájának szenteljem magam, mert megértettem, hogy a liturgia igazi megújulása az Egyház megújulásának alapvető feltétele. Az Opera omnia 11. kötetében összegyűjtött tanulmányok ezen a meggyőződésen alapulnak. Ám végső soron a keleti és nyugati liturgia lényege, minden különbségük ellenére azonos. Ezért remélem, hogy ez a könyv az orosz keresztényeknek is segíthet, hogy új és jobb módon megértsék azt a nagy ajándékot, ami a szent liturgiában adatott nekünk.
Vatikán Város, Szt. Benedek ünnepén

2015. július 11.

 

Megjegyzés: Az orosz kötet, a Moszkvai Pátriárkátus Pravmir hírportálja szerint 2017 végén vagy 2018 elején kellene, hogy megjelenjen, a Vatikáni Kiadó (Libreria Editrice Vaticana-LEV) és a Moszkvai Pátriárkátus Kiadója (Издательство Московской Патриархии) közös vállalkozásának részeként, amihez hozzátartozik a Pátriárka könyveinek olasz nyelvű kiadása is a LEV által.

Robert Sarah bíboros előadása XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum Motu propriója megjelenésének 10. évfordulójára

5532cardinalsar_00000005392

“A jövő forrása” Kollokvium (“Quelle der Zukunft”)
XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum Motu propriója megjelenésének 10. évfordulójára

2017. március 29 – április 1

Herzogenrath, Aachen közelében (Németország)

Bevezető üzenet

Mindenek előtt szívem mélyéből köszönetet szeretnék mondani „A jövő forrása” elnevezésű, XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum Motu propriója megjelenésének 10. évfordulója alkalmából Herzongenrathban megrendezett kollokvium szervezőinek, hogy megengedték, hogy bevezető gondolataimmal megnyissam reflexióikat erre az Egyház életében és még inkább a liturgia jövőjére nézve oly fontos tárgyra, amit nagy örömmel teszek. Szeretném szívből üdvözölni a Kollokvium minden résztvevőjét, különösen azon szervezetek tagjait, amelyek jelölve vannak a meghívón, amelyet szívesek voltak elküldeni nekem, és remélem egyet sem hagyok ki a felsorolásból: Una Voce Németország; A hamburgi és kölni főegyházmegye papjainak és világi híveinek katolikus köre, Cardinal Newman Association, A herzogenrathi Szt. Gertrúd plébánia papi hálózata. Ahogyan írtam Ft. Guido Rodheudt atyának, a herzogenrathi Szt. Gertrúd plébánia plébánosának, nagyon sajnálom, hogy nem vehetek részt a Kollokviumon váratlanul felmerülő kötelezettségeim miatt, amelyek tetézték a már úgy is sűrű programomat. Biztosítom Önöket, hogy ennek ellenére imáimban Önökkel leszek minden nap és természetesen jelen lesznek napi szentmiséim offertóriumában, amelyet a Kollokvium négy napja alatt fogok bemutatni március 29. és április 1. között. Ezért legjobb képességeim szerint egy rövid reflexióval indítom el tanácskozásukat, amelynek témája a Summorum Pontificum Motu proprio egységben és békében történő megvalósítása.

Ahogyan tudják, az ún. „liturgikus mozgalom” a XX. század elején X. Szt. Piusz pápa Tra le sollicitudini Motu propriójában (1903) kifejezett szándéka volt, hogy megújítsa a liturgiát és hozzáférhetőbbé tegye annak kincseit, hogy így ismét a hiteles keresztény élet forrásává lehessen. Innen származik a liturgia meghatározása, mint „az Egyház életének és missziójának csúcsa és forrása” ahogyan a II. vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium Liturgikus Konstitúciójában olvassuk (l. 10. pont). Soha sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a liturgia, mint az Egyház csúcsa és forrása, magára Krisztusra épül. A mi Urunk Jézus Krisztus ugyanis az új és örök szövetség egyetlen és végleges Főpapja, mivel önmagát ajánlotta fel áldozatul és „egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette azokat, akiket megszentel” (v.ö. Zsid 10,14). A Katolikus Egyház Katekizmusa ezért kijelenti: “Krisztusnak ezt a misztériumát hirdeti és ünnepli az Egyház liturgiájában, hogy a hívek belőle éljenek és tanúságot tegyenek róla a világban” (n. 1068). Ez a “liturgikus mozgalom”, amelynek egyik legjobb gyümölcse volt a Sacrosanctum Concilium Konstitúció az a kontextus, amelyben vizsgálnunk kell a 2007. július 7-én megjelent Summorum Pontificum Motu propriót és amely megjelenésének tizedik évfordulóját nagy örömmel és hálaadással ünnepeljük ebben az évben. Ezért mondhatjuk, hogy a X. Szt. Piusz pápa által elindított „liturgikus mozgalom” soha sem szakadt meg, és napjainkban is folytatódik a XVI. Benedek pápa által adott új lendületet követően. Ennek kapcsán említhetjük azt a különleges gondosságot és személyes figyelmet amellyel a szent liturgiát pápaként celebrálta és a beszédeiben gyakran előforduló utalásokat annak központi helyére az Egyház életében, végül két tanítóhivatali dokumentumát, a Sacramentum Caritatis-t és a Summorum Pontificum-ot. Más szavakkal az, amit liturgikus aggiornamentonak neveznek bizonyos értelemben XVI. Benedek Summorum Pontificum Motu propriójában teljesedett be. Miről szólt ez? A nyugalmazott pápa megkülönböztette ugyanannak a római rítusnak két formáját: az ún. „rendes” formát, mely a II. Vatikáni Zsinat irányelvei alapján megújított Római Misekönyv liturgikus szövegeire utal, és a „rendkívülinek” nevezett formát, amely a liturgikus aggiornamento előtt használt liturgiára utal. Így jelenleg a római vagy latin rítusban két misekönyv van hatályban: B. VI. Pál pápáé, amelynek harmadik kiadása 2002-ben jelent meg, és Szt. V. Piuszé, amelynek legutóbbi, Szt. XXIII. János által kiadott változata 1962-re megy vissza.

A Motu propriót kísérő Püspökökhöz írt levelében XVI. Benedek pápa világosan megmagyarázta, hogy döntésének oka, amely szerint egyszerre két misekönyv létezik nem csak az, hogy eleget tegyen bizonyos hívő csoportok kívánságának, akik ragaszkodnak a II. Vatikáni Zsinat előtti liturgikus formákhoz, hanem az is, hogy lehetővé tegye az egy római rítus két formája közötti kölcsönös gazdagodást, más szavakkal nem csak békés együttélésüket hanem tökéletesítésük lehetőségét az őket jellemző legjobb vonások hangsúlyozása által. Különösen azt emelte ki, hogy „ A római rítus két formája vagy úzusa kölcsönösen gazdagíthatják egymást: a régi Misekönybe beilleszthetők és beillesztendők az új szentek és néhány az új prefációk közül….  A VI. Pál Misekönyve szerinti mise celebrálása képes lesz az eddiginél jobban felmutatni a szakralitást, mely sok embert vonz a korábbi úzushoz.” Ezekkel a fogalmakkal fejezte ki a nyugalmazott pápa kívánságát, hogy újra indítsa a „liturgikus mozgalmat”. Azokon a plébániákon, ahol lehetségessé vált a Motu proprio megvalósítása, a lelkipásztorok tanúsíthatják, hogy a hívek és a papok egyaránt buzgóbbá lettek, amit maga Rodheudt atya is igazolhat. Beszámolnak arról a visszahatásról és pozitív lelki fejlődésről, amely megmutatkozik a rendes forma szerinti eucharisztikus liturgiák megélési módjában, különösen az Oltáriszentség imádását kifejező gesztusok újrafelfedezése terén: térdelés, térdhajtás stb., továbbá a szent csend által kifejezett nagyobb összeszedettséget, amelynek kísérnie kell a szentmiseáldozat legfontosabb pillanatait, hogy a papok és a hívek képesek legyenek bensővé tenni a hit ünnepelt titkát. Az is igaz, hogy bátorítani kell és támogatni a liturgikus és lelki nevelést. Hasonlóképpen szükség lesz egy gyökeresen átértelmezett pedagógia bevezetésére, hogy a tridenti misekönyv rítusainak magyarázatában túllépjünk a túlzottan formális „rubricizmuson” azok számára, akik még nem ismerik, vagy csak részlegesen ismerik azt … és akik olykor nem egészen pártatlanok. Ennek érdekében sürgősen szükség van egy kétnyelvű latin – népnyelvű misekönyv összeállítására a világi hívek eucharisztikus ünneplésben való teljes, tudatos, bensőséges és még gyümölcsözőbb részvételének lehetővé tétele érdekében. Nagyon fontos a két misekönyv közötti folyamatosság hangsúlyozása megfelelő liturgikus katekézis által…. Sok pap tanúsítja, hogy ez egy serkentő feladat, mert tudatosan dolgozhatnak a liturgikus megújulásért, saját igyekezetükkel hozzájárulhatnak a „liturgikus mozgalomhoz”, amelyről fentebb szó volt, más szavakkal valóban részt vehetnek abban a misztikus és lelki megújulásban, amely missziós jellegű, amelyet a II. Vatikáni Zsinat szándékolt, és amelyre Ferenc pápa is lelkesen felszólít minket. A liturgiát ezért mindig úgy kell megreformálni, hogy még hűségesebb legyen misztikus lényegéhez. De ez a „reform”, mely a II. Vatikáni Zsinat által szándékozott hiteles „megújulás” helyébe lépett leggyakrabban felszínes szellemben került megvalósításra éspedig egyetlen egy kritérium alapján: minden áron háttérbe szorítani azt az örökséget, melyet teljesen negatívnak és túlhaladottnak állítottak be és így szakadékot teremteni a Zsinat előtti és utáni korszak között. Elég, ha csak újra elolvassuk a Liturgikus Konstitúciót, mégpedig őszintén, értelmének kiforgatása nélkül, és észre fogjuk venni, hogy a II. Vatikáni Zsinat igazi célja nem egy olyan reform elindítása volt, amely alkalmat szolgáltat a hagyománnyal való szakításra, hanem épp ellenkezőleg, a hagyomány újrafelfedezése és megerősítése annak legmélyebb értelmében. Amit „a reform reformjának” nevezünk, de talán pontosabban „ a rítusok kölcsönös gazdagításának” kellene nevezni, hogy XVI. Benedek magisztériumának kifejezését használjuk, az valójában elsősorban lelki szükségszerűség, mely nyilvánvalóan a római rítus mindkét formájára vonatkozik. A liturgiát megillető különleges gondosság, annak sürgőssége, hogy nagyra becsüljük, és szépségéért, szakrális jellegéért munkálkodjunk, a hagyományhoz való hűség és a törvényes fejlődés közötti helyes egyensúly megtalálása, a diszkontinuitás és törés hermeneutikájának ebből fakadó feltétlen és radikális elutasítása: ezek a lényegi elemek alkotják minden hiteles keresztény liturgia szívét. Joseph Ratzinger bíboros fáradhatatlanul ismételte, hogy az Egyház az elmúlt ötven évben, vagyis a II. Vatikáni Zsinat óta megrázó válság a liturgia válságához kapcsolódik, és így a tisztelet hiányához, a deszakralizációhoz és az istentisztelet lényegi elemeinek kilúgozásához. “Meg vagyok győződve”, írja, “hogy az Egyház válsága, amelyet ma tapasztalunk nagyrészt a liturgia szétesésének köszönhető.”2

A II. Vatikáni Zsinat kétségtelenül elő akarta mozdítani Isten népének nagyobb aktív részvételét, és elősegíteni a hívek keresztény életének naponkénti fejlődését (ld. Sacrosanctum Concilium, n. 1). Nyilvánvaló, hogy ebbe az irányba értékes kezdeményezések születtek. Ugyanakkor nem hunyhatunk szemet a katasztrófa fölött, a pusztulás és a szakadás fölött, amit az élő liturgia modern szószólói okoztak az Egyház liturgiájának saját ötleteik szerinti átformálásával. Elfelejtették, hogy a liturgikus cselekmény nem csak ima, hanem mindenek fölött misztérium, amelyben végbemegy valami a mi javunkra, amit nem érthetünk meg teljesen, de el és be kell fogadnunk hitben, szeretetben, engedelmességben és imádó csendben. Ez a hívek aktív részvételének igazi értelme. Nem kizárólag külső aktivitásról van szó, a liturgikus szerepek vagy funkciók kiosztásáról, hanem inkább fokozottan aktív befogadásról: ez a befogadás önmagunk alázatos felajánlása Krisztusban és Krisztussal csendes imában és messzemenően szemlélődő magatartásban. A hit komoly válsága, nem csak a keresztény hívek szintjén, hanem ugyancsak és különösen sok pap és püspök között képtelenné tett minket, hogy az eucharisztikus liturgiát áldozatként fogjuk fel, amely azonos a Jézus Krisztus által egyszer s mindenkorra végbevitt aktussal, a kereszt áldozatának vértelen megjelenítése szerte az Egyházban különböző korok, helyek, népek és nemzetek között. Gyakori az a szentségtörő tendencia, hogy a szentmisét lealacsonyítsák egy egyszerű közös étkezés, egy profán ünnepség szintjére, ahol a közösség önmagát ünnepli, vagy még rosszabb, egy értelmét vesztett élet kínjaitól való szánalmas menekvés eszközévé, vagy attól a félelemtől való menekvésé, hogy szemtől szemben találkozzunk Istennel, mert az Ő ragyogása leleplez minket és kötelez arra, hogy őszintén és szépítés nélkül szembenézzünk belső életünk csúfságával. De a szentmise nem menekvés, hanem Krisztus élő áldozata, aki meghalt a kereszten, hogy megszabadítson minket a bűntől és a haláltól, hogy kinyilatkoztassa az Atya szeretetét és dicsőségét. Sok katolikus nem tudja, hogy minden liturgikus ünneplés végső célja Isten dicsőítése és imádása, az emberek üdvössége és megszentelése, mivel a liturgia „tökéletesen megdicsőíti Istent és megszenteli az embert” (Sacrosanctum Concilium, n. 7). A legtöbb hívő – beleértve a papokat és püspököket – nem ismeri a Zsinat ezen tanítását. Ahogyan azt sem tudják, hogy Isten igaz imádói nem azok, akik saját ötleteik és kreativitásuk szerint reformálják a liturgiát, hogy tetszetőssé tegyék a világ számára, hanem azok, akik mélységében megreformálják a világot az evangélium alapján, hogy hozzáférhessen ahhoz a liturgiához, mely a mennyei Jeruzsálemben öröktől fogva ünnepelt liturgia visszfénye. Ahogyan XVI Benedek gyakran hangsúlyozta, a liturgia gyökere az imádás, tehát Isten. Ezért szükséges felismerni, hogy a liturgiát és magát az Egyházat a Zsinat óta érintő komoly, mély válság oka az a tény, hogy központja már nem az Isten és az Ő imádása, hanem inkább az ember és annak állítólagos képessége, hogy valamit „csináljon” amivel elfoglalja magát a liturgikus ünneplés alatt. Az egyházi vezetők jelentős része még ma is lebecsüli a komoly válságot, amelyen az Egyház keresztül megy: a dogmatikai, erkölcsi és fegyelmi tanítás terén jelentkező relativizmust, a súlyos visszaéléseket, a szent liturgia deszakralizációját és banalizálását, az Egyház küldetésének pusztán szociális és horizontális szemléletét. Sokan hiszik és széltében – hosszában hangoztatják, hogy a II. Vatikáni Zsinat igazi tavaszt hozott az Egyházba. Az egyházi vezetők növekvő száma azonban ezt a „tavaszt” úgy értelmezi, mint az Egyház évszázados örökségének elutasítását, a róla való lemondást, vagy akár mint múltjának és hagyományának radikális megkérdőjelezését. Az európai politikusokat azzal vádolják, hogy elutasítják vagy tagadják Európa keresztény gyökereit. De az első, aki elutasította ezeket a keresztény gyökereket és múltat kétségtelenül a Zsinat utáni katolikus egyház. Egyes püspöki karok pl. elutasítják a Római Misekönyv eredeti latin szövegeinek hűséges lefordítását. Mások azt állítják, hogy minden helyi egyház lefordíthatja a Római Misekönyvet, nem az Egyház szent öröksége alapján, a Liturgiam authenticam-ban előírt módszerek és elvek szerint, hanem olyan ábrándok, ideológiák és kulturális kifejezésmódok szerint, amelyeket – ahogy mondják – a nép megért és elfogad. A nép azonban arra vágyik, hogy megtanítsák Isten szent nyelvezetére. Magát az Evangéliumot és a kinyilatkoztatást „újraértelmezik”, „kontextusba helyezik” és hozzáigazítják a dekadens nyugati kultúrához. 1968-ban a francia Metz püspöke egyházmegyei hírlapjában egy szörnyű, felháborító dolgot írt, amely úgy tűnt, mint az Egyház múltjával való teljes szakítás vágya és kifejezése. A püspök szerint ma újra kell gondolnunk magát a Jézus Krisztus által hozott megváltás fogalmát, mert az apostoli Egyház és az első századok keresztény közösségei semmit sem értettek meg az Evangéliumból. Csak a mi korunk értette meg a Jézus által hozott megváltás tervét. Íme, a metzi püspök vakmerő, meglepő kijelentése:

A világ átalakulása (a civilizáció változása) a Jézus Krisztus által hozott megváltás merő fogalmának megváltoztatását is tanítja és követeli; ez az átalakulás megmutatja nekünk, hogy az Egyház gondolkodása Isten tervéről a jelenlegi változás előtt nem volt eléggé evangéliumi…. Egyik korszak sem volt annyira képes, mint a miénk, hogy megértse a testvéri élet evangéliumi eszményét.3

Egy ilyen elképzeléssel nem csoda, hogy pusztulás, rombolás és háború kezdődött el és tart a mai napig liturgikus, doktrinális és erkölcsi téren, mert azt állítják, hogy egyetlen korszak sem volt képes olyan jól megérteni az „evangéliumi eszményt”, mint a miénk. Sokan nem akarnak szembenézni az egyházi önpusztítás jelenségével az Egyház doktrinális, liturgikus, erkölcsi és lelkipásztori alapjainak szándékos leépítése által. Miközben egyre több és több magas rangú prelátus makacsul támogat nyilvánvaló doktrinális, erkölcsi és liturgikus tévedéseket, melyeket már százszor elítéltek és azon munkálkodnak, hogy leépítsék azt a kevés hitet is, ami még megmaradt Isten népében, miközben az Egyház hajója szeli ennek a dekadens világnak háborgó vizeit, a hullámok elborítják a fedélzetet és a hajó már már megtelik vízzel, az egyházi vezetők és hívek egyre növekvő száma kiált: “Tout va très bien, Madame la Marquise!” [“Minden nagyszerű, Nagyságos Asszonyom” egy 1930-as évekből származó népszerű tréfás ének refrénje, melyben egy nemesasszony alkalmazottai katasztrófák sorozatáról számolnak be neki]. A valóság azonban nagyon más: ahogyan Ratzinger bíboros mondta:

Amit a pápák és a zsinati atyák vártak, az egy új katolikus egység, amely helyett olyan széthúzással találkoztak, amely – VI. Pál szavaival élve – az önkritikából úgy tűnik átcsapott az önpusztításba. Egy új lelkesedést vártak, ám helyette túl gyakran unalomba és elbizonytalanodásba torkoltak. Előrelépést vártak, ám helyette a dekadencia progresszív folyamatával kellett szembesülniük, amely nagy mértékben az állítólagos „zsinati szellem” jelszava alatt futott, ezáltal ténylegesen és egyre inkább lejáratva azt.4

“Senki sem tagadhatja komolyan a kritikus jelenségeket” és a liturgikus háborút, amelyekhez a II. Vatikáni Zsinat vezetett.5 Ma tovább folytatják a szent Római Misekönyv feldarabolását és lerombolását átengedve azt a kulturális sokféleség kísérleteinek és az új liturgikus szövegek gyártóinak. Itt örömmel gratulálok az angol, a spanyol, a koreai és más ajkú püspöki karoknak azért az elképesztő, csodálatos munkáért, amit a Vox Clara által vittek végbe, amikor hűségesen lefordították a Római Misekönyvet tökéletes összhangban a Liturgiam authenticam iránymutatásaival és elveivel és megkapták a recognitiót (jóváhagyást) az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregációtól.

Isten vagy a semmi című könyvem megjelenése után sokan kérdeztek engem a „liturgikus háborúról” mely évtizedek óta túl gyakran megosztja a katolikusokat. Azt válaszoltam, hogy ez egy botrány, mert a liturgia az a par excellence terület, amelyen a katolikusoknak meg kellene tapasztalniuk az igazságban, a hitben és a szeretetben való egységüket, következésképpen elképzelhetetlen úgy ünnepelni a liturgiát, hogy közben szívünkben testvérgyilkos érzéseket és haragot táplálunk. Ezen kívül vajon Jézus nem mondott nagyon igényes szavakat arról, hogy el kell menni és ki kell békülni testvérünkkel, mielőtt bemutatnánk az áldozatot az oltáron? (ld. Mt 5:23-24.)

A liturgia arra ösztönzi a hívőket, hogy “a húsvéti szentségekkel” töltekezve, “legyenek jámboran egyetértők”; imádkozik, hogy “éljék azt, amit hittel elfogadtak”; s az Úr és az emberek közötti szövetség megújítása az Eucharisztiában a Krisztus sürgető szeretetére vonzza és gyújtja meg őket. Tehát a liturgiából, elsősorban az Eucharisztiából, mint forrásból fakad számunkra a kegyelem; s általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és Isten dicsőítése, melyre mint célra az Egyház minden más tevékenysége irányul. (Sacrosanctum Concilium, n. 10)

Abban az Istennel való „szemtől szemben” történő találkozásban, ami a liturgia, szívünknek tisztának kell lenni minden ellenséges érzülettől, ami feltételezi, hogy mindenkinek érzékenységét tiszteletben kell tartani. Ez konkrétan azt jelenti, hogy noha el kell ismerni, hogy a II. Vatikáni Zsinat soha sem kérte, hogy tabula rasa-t csináljunk a múltból és elhagyjuk a Szt. V. Piusz nevéhez kapcsolódó Missálét, mely oly sok szentet termett, köztük csak három olyan csodálatos papot említve mint Vianney Szt. János, az arsi plébános, Pietrelcinai Szt. Pió (Pió atya) és Szt. Josemaria Escriva de Balaguer; ugyanakkor alapvetően fontos előmozdítani a liturgikus megújulást, amit ugyanez a zsinat akart, és ezért a Sacrosanctum Concilium Konstitúció után átdolgozták a liturgikus könyveket, különösen a B. VI. Pál pápához kapcsolódó Missálét. Azt is hozzátettem, hogy ami mindenek felett fontos, akár a rendes akár a rendkívüli forma szerint celebrálunk, az az, hogy a hívek számára biztosítsuk azt, amire joguk van: a liturgia szépségét, szakralitását, csendjét, összeszedettségét, misztikus dimenzióját és az imádás légkörét. A liturgia szemtől szembe kell, hogy állítson minket Istennel az intenzív intimitás személyes kapcsolatában. Meg kell, hogy merítsen minket a Szentháromság belső életében. Az usus antiquiorról (a szentmise régebbi formájáról) beszélve a Summorum Pontificum kísérő levelében XVI. Benedek pápa azt mondja, hogy

Közvetlenül a II Vatikáni Zsinat után azt lehetett föltételezni, hogy az 1962-es Misekönyv használatának kérése az idősebb nemzedékre korlátozódik, akik ezzel a Misekönyvvel együtt nőttek fel. Közben azonban kiderült, hogy fiatalok is fölfedezik ezt a liturgikus formát, vonzódnak hozzá, és benne találják meg a nekik megfelelő formát a szentséges Eucharisztia misztériumával való találkozáshoz.

Ez egy tagadhatatlan realitás, a mi időnk igazi jele. Amikor a fiatalok távol maradnak a szent liturgiától, meg kell kérdezni magunktól: miért? Biztosítanunk kell, hogy az usus recentior (a szentmise újabb formája) szerinti celebráció is elősegítse ezt a találkozást, hogy vezesse az embereket a via pulchritudinisre (a szépség útjára), amely a szent rítusokon keresztül elvezet az élő Krisztushoz, aki ma is működik Egyházában. Az Eucharisztia ugyanis nem valamiféle „baráti lakoma”, a közösség testvéri étkezése, hanem szent misztérium, hitünk nagy titka, a mi Urunk Jézus Krisztus által véghezvitt megváltás ünneplése, Jézus kereszthalálnak emlékezete, amit azért viselt el, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Ezért kell a szentmisét szépen celebrálni a szent arsi plébános vagy Pió atya vagy Szt. Josemaria buzgóságával, ami sine qua non feltétele annak, hogy elérkezzünk egy nagyvonalú liturgikus kiengesztelődéshez, ha így mondhatom.7 Ezért határozottan ellenzem, hogy arra fecséreljük az időt, hogy az egyik liturgiát kijátsszuk a másik ellen; vagy Szt. V. Piusz Missáléját B. VI. Pál Missáléja ellen. Inkább az a lényeg, hogy belépjünk a liturgia nagy csendjébe, hogy megengedjük, hogy gazdagítson minket az összes liturgikus forma, akár latin, akár keleti. A csend ezen misztikus dimenziója nélkül és a szemlélődő lelkület nélkül a liturgia továbbra is gyűlölködő megoszlások és ideológiai összecsapások terepe lesz és alkalom a gyengék nyilvános megszégyenítésére azok által akik a tekintély hordozóinak mondják magukat, ahelyett, hogy az Úrban való egységünk és közösségünk helye legyen. Ahelyett, hogy a kölcsönös szembenállás és gyűlölködés alkalma legyen, a liturgiának össze kellene hoznia minket a hit egységében és el kell vezetnie Isten Fiának igaz ismeretére, az érett emberségre, olyan életkorra, amelynek mércéje Krisztus teljessége … hogy az igazság szerint járjunk szeretetben és mindenben nőjünk fel őhozzá, Krisztushoz, aki a fej (v.ö. Ef 4:13-15).8

Ahogyan tudják a nagy német liturgista Msgr. Klaus Gamber (1919-1989) a Heimat szót használta, hogy leírja a szent áldozat oltára köré összegyűlt katolikusok közös otthonát vagy „kis hazáját”. A szent érzése, amely körülveszi és táplálja az Egyház rítusait a liturgia elválaszthatatlan alkotórésze. Az utóbbi évtizedek során nagyon sok hívővel rosszul bántak vagy mélységesen megzavarták őket a felszínes, pusztító szubjektivizmus által meghatározott liturgiákkal, addig a pontig, hogy már nem ismerték fel hazájukat, közös otthonukat, miközben a fiatalabbak soha sem ismerhették meg! Hányan távolodtak el, különösen a legjelentéktelenebbek és legszegényebbek közül! Bizonyos értelemben „liturgikusan hazátlan személyekké” váltak. A „liturgikus mozgalom” amely a latin rítus két formájához kötődik ezért tekinti célnak, hogy visszaadja nekik hazájukat és visszavigye őket közös otthonukba, mert nagyon jól tudjuk, hogy a szentségi teológiáról szóló művében Joseph Ratzinger bíboros jóval a Summorum Pontificum megjelenése előtt rámutatott, hogy az Egyház válsága és így a hit gyengülésének válsága is nagy mértékben onnan ered, ahogyan bánunk a liturgiával a régi mondásnak megfelelően: lex orandi, lex credendi (a hit törvénye az imádság törvénye). A Msgr Gamber La réforme de la liturgie romaine [angolul: The Reform of the Roman Liturgy] című fő művének francia kiadásához írt előszavában, a jövendő XVI. Benedek pápa ezt írta:

Egy fiatal pap mondta nekem nemrég: “Amire ma szükségünk van, az egy új liturgikus mozgalom.” Ez egy olyan probléma megfogalmazása volt, amelyet ma csak a szándékosan felszínes elmék vehetnek semmibe. Amit ez a pap akart az nem az új, merész lehetőségek szabadsága volt: melyik szabadságot nem ragadtak magukhoz erőszakosan már eddig is? Ő arra gondolt, hogy új kezdetre van szükség, amely a liturgia bensejéből jönne, pontosan, ahogyan a liturgikus mozgalom akarta, amikor igazi szellemiségének csúcspontján volt, amikor nem új szövegek gyártására vagy új gesztusok és formák kitalálására törekedett, hanem az élő középpont újrafelfedezésére, a liturgia szigorú értelemben vett szövetébe való behatolásra, hogy a liturgia celebrálása annak valódi lényegéből fakadhasson. A liturgikus reform a maga konkrét megvalósulása során egyre inkább távolodott ettől a kiindulóponttól. Az eredmény nem az újjászületés volt, hanem a pusztulás. Az egyik oldalon a liturgiának showműsorrá silányult, amelyben érdekessé próbálják tenni a vallást divatos újítások és fülbemászó erkölcsi közhelyek segítségével, rövid életű sikert eredményezve a liturgikus szakemberek céhjén belül; és a tőlük való még látványosabb visszavonulást eredményezve azok körében, akik a liturgiában nem lelki kísérleti terepet keresnek, hanem inkább az élő Istennel való találkozást, aki előtt minden „csinálmány” értelmetlenné válik, mivel csak ez a találkozás képes hozzáférést biztosítani számunkra a létezés igazi kincseihez. A másik oldalon ott van a rituális formák konzerválása, amelyeknek nagyszerűsége mindig megindító, de amely szélsőséges esetben makacs elzárkózást fejez ki és végül nem hagy maga után mást, csak szomorúságot. Nyilván e között a két szélsőség között még mindig ott vannak mindazok a papok és híveik, akik az új liturgiát tisztelettel és ünnepélyességgel celebrálják; de a két szélsőség közötti ellentét megkérdőjelezi őket és az Egyház belső egységének hiánya miatt végül az ő hűségük sok esetben tévesen úgy tűnik fel, mint pusztán a neokonzervativizmus személyes döntése. Az ilyen helyzet miatt szükséges egy új lelki impulzus, hogy a liturgia számunkra ismét az Egyház közösségi tevékenysége legyen, és ne essen az önkényesség prédájául. Egy ilyen fajta liturgikus mozgalmat nem lehet „fabrikálni” – ahogyan egy élőlényt sem lehet „fabrikálni” – de elő lehet segíteni kifejlődését törekedvén a liturgia szellemének ismételt elsajátítására és nyilvánosan védve azt, amit ennek során felfedeztünk.

Azt hiszem, hogy ez a hosszú idézet, mely annyira pontos és világos, számíthat figyelmükre ennek a Kollokviumnak kezdetén és segíthet elindítani saját reflexiójukat a Summorum Pontificum Motu proprióról, mint a „jövő forrásáról”(“die Quelle der Zukunft”). Engedjék meg, hogy eláruljam Önöknek régóta kialakult mély meggyőződésemet: a római liturgia, a maga két kiengesztelődött formájában, mely maga is „fejlődés gyümölcse”, ahogyan a nagy német liturgista Joseph Jungmann (1889-1975) fogalmazott, elindíthatja a „liturgikus mozgalom” meghatározó folyamatát, melyre oly sok pap és hívő oly régóta vár. Hol kezdjük el? Legyen szabad javasolnom Önöknek a következő három utat, melyet három betűben foglalok össze SAF: silence-adoration-formation angolul és franciául, németül pedig: SAA, Stille-Anbetung-Ausbildung (csend – imádás – nevelés). Mindenek előtt a szent csend, mely nélkül nem találkozhatunk Istennel. A csend hatalma című könyvemben [La Force du silence] ezt írtam: “A csendben az emberi lény megtalálja nemességét és nagyságát, de csak akkor, ha letérdel, hogy meghallja és imádja az Istent” (n. 66). A következő az imádás; ennek kapcsán idézem fel lelki élményemet ugyanabban a könyvben, A csend hatalmában:

Részemről tudom, hogy napom minden nagy pillanata megtalálható azokban a páratlan órákban, amelyeket a sötétben térdelve töltök el a mi Urunk Jézus Krisztus Testének és Vérének Legszentebb Szentsége előtt. Isten úgymond elnyel engem és minden oldalról körülvesz jelenlétével. Ekkor csak Istenhez akarok tartozni és megmerítkezni szeretetének tisztaságában. De mégis meg kell vallanom mennyire szegény vagyok, mennyire távol attól, hogy úgy szeressem az Urat, ahogyan Ő szeretett engem annyira, hogy Önmagát adta értem. (n. 54)

Végül következik a liturgikus nevelés, amelynek alapja a hit meghirdetése, vagyis a katekézis, ami utal a Katolikus Egyház Katekizmusára. Ez megvéd minket egyes újdonságokat szerető teológusok lehetséges, többé kevésbé tanult dühöngéseitől. Erről beszéltem a témával kapcsolatban abban, amit némi humorral ma általában „londoni beszédnek” neveznek 2016. július 5-én a Sacra Liturgia Harmadik Nemzetközi Konferenciáján:

Az elsődleges és lényegi liturgikus nevelés … a liturgiában való megmerítkezés, amely Istennek, a mi szerető Atyánknak mély misztériuma. A liturgiát élni kell teljes gazdagságában, hogy miután mélyen merítettünk forrásából mindig szomjazzunk édességére, rendjére és szépségére, csendjére és szemlélődésére, ujjongására és az imádásra, arra a képességére, hogy bensőségesen összekössön Azzal, aki az Egyház szent rítusaiban és azok által működik.9

Ebben az általános kontextusban, a hit szellemében és mély egységben Krisztusnak a kereszten kinyilvánított engedelmességével alázattal kérem Önöket, hogy nagyon óvatosan alkalmazzák a Summorum Pontificumot; nem mint negatív, idejét múlt eszközt, amely a múltra tekint, vagy amely falakat emel és gettót teremt, hanem mint az Egyház jelen és jövő liturgikus életéhez való fontos és valódi hozzájárulást, amely elősegíti korunk liturgikus mozgalmát is, amelyből egyre több hívő, különösen a fiatalok oly sok igaz, jó és szép dolgot merítenek.

Bevezető gondolataimat XVI. Benedek fényes szavaival zárom 2008. Szt. Péter és Pál főünnepén mondott homíliájának végéről: “Amikor a világ minden részében Isten liturgiájává válik, amikor teljes valóságában imádássá válik, akkor éri el célját és akkor lesz biztonságossá és egészségessé.”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten áldja meg Önöket és töltse be életüket csendes jelenlétével!

Robert Sarah bíboros
Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa

Jegyzetek:

1 Az “aggiornamento” olasz fogalom, mely szó szerint ezt jelenti: “frissítés”. 2013-ban ünnepeltük a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium Liturgikus Konstitúciójának évfordulóját, mivel 1963. december 4-én hirdették ki.

2 Joseph Ratzinger, Milestones: Memoirs: 1927-1977, translated by Erasmo Leiva-Merikakis (San Francisco: Ignatius Press, 1998), 148.

3 Idézi Jean Madiran, L’hérésie du XX siècle (Paris: Nouvelles Editions Latines [NEL], 1968), 166.

4 Joseph Ratzinger és Vittorio Messori, The Ratzinger Report: An exclusive interview on the state of the Church, fordította Salvator Attanasio and Graham Harrison (San Francisco: Ignatius Press, 1985), 29-30.

5 Joseph Ratzinger, Principles of Catholic Theology: Building Stones for a Fundamental Theology, fordította Sister Mary Frances McCarthy, S.N.D. (San Francisco: Ignatius Press, 1992), 370.

6 v.ö. A Húsvéti vigília és Húsvétvasárnap Postcommunioja.

7 v.ö. Intervjú az Aleteia katolikus weboldallal, 2015. március 4.

8 v.ö. Intervjú a La Nef-al, 2016. októbere, 9. kérdés

9 Cardinal Robert Sarah: Third International Conference of the Sacra Liturgia Association, London. 2016. július 5-én mondott beszéd. Lásd a Sacra Liturgia weboldalát: “Towards an Authentic Implementation of Sacrosanctum Concilium”, 2016 július 11. http://www.sacraliturgia.org/2016/07/robert-cardinal-sarah-towards-authentic.html

 

Fordította: P. Kovács Ervin Gellért O.Praem

Boldogságos Szűz Mária Hét Fájdalmának ünnepe

SONY DSC

Örömmel hirdetjük, hogy e hét pénteken, április 7-én este 18:30-kor csendes szentmise lesz a római rítus rendkívüli formájában, a Szervita téri Szent Anna-templomban, a Mater Dolorosa mellékoltáron.

NAGYHÉT 2017

Nagyheti szertartások rendje
a római rítus rendkívüli formájában
Belvárosi Szent Mihály-templom
2017. április 10. & 12-16

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Örömmel adjuk közre az idei nagyhetünk teljes és részletes programját. Nagyhétfőn nagykedden és nagyszerdán is lesz régi rítusú szentmisénk, ezek időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Virágvasárnap

 • 9:00-11:00 előkészületek a főszertartásra és próbák
 • 11:00-13:30 Virágvasárnapi ágszentelés, körmenet és ünnepélyes szentmise

Nagyszerda

 • 21:00-23:00 Lamentáció

Nagycsütörtök

 • 8:00 Príma
 • 10:00 Tercia
 • 13:00 Sexta
 • 17:00 Nona
 • 17:30-18:00 Prédikáció
 • 18:00-20:30 Ünnepélyes szentmise, oltárfosztás és lábmosás
 • 21:00-23:00 Lamentáció

Nagypéntek

 • 8:00-8:30 Príma
 • 10:00 Tercia
 • 13:00 Sexta
 • 16:30 Keresztút
 • 17:00 Nona
 • 17:30-18:00 Prédikáció
 • 18:00-20:30 Előszenteltek liturgiája
 • 21:00-23:00 Lamentáció

Nagyszombat

 • 8:00-8:30 Príma
 • 10:00 Tercia
 • 13:00 Sexta
 • 17:00 Nona
 • 18:30-19:00 Prédikáció
 • 19:00-23:30 Tűzszentelés, vigília szertartás, ünnepélyes szentmise, feltámadási körmenet

Húsvét vasárnap

 • 8:00-9:30 Húsvéti pót-matutínum és feltámadási misztériumjáték
 • 9:30-11:00 Takarítás
 • 12:00-13:30 Ünnepélyes feltámadási szentmise

 

NAGYHÉT 2017

Nagyböjti lelkinap és szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

ANazaretiJezus_0

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy március 25-én nagyböjti lelkinapot tartunk a Belvárosi Ferences templom hittantermében délelőtt 9 órától. Témája a Feltámadás, XVI. Benedek Názáreti Jézus című könyve alapján.

A lelkinap után 12 órakor ünnepélyes szentmise lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Váci utcai Szent Mihály templomban.

Mindenkit szeretettel várunk!

Nyilatkozat az egyházi zene jelenlegi helyzetéről

E04a-photo

Március 5-én volt a VI Pál pápa által kiadott Musicam Sacram instrukció 50. évfordulója. Ennek tiszteletére több mint 200 zenész, lelkipásztor és tudós az egész világról összeállított egy egyházzenei nyilatkozatot, melyet 6 nyelven adtak közre. Alább közöljük ennek magyar fordítását.

 

*

 

“CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM”

Nyilatkozat az egyházi zene jelenlegi helyzetéről

Mi alulírottak – zenészek, lelkipásztorok, tanárok, tudósok és a szent zene kedvelői – alázatosan átnyújtjuk ezt a nyilatkozatot a katolikus közösségnek világszerte, kifejezvén nagy szeretetünket az egyházi szent zene kincstára iránt és mély aggodalmunkat jelenlegi helyzete kapcsán.

Bevezetés

Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra (Zsolt 96): ez az istendicséret visszhangzott a kereszténység teljes történelmén át, kezdettől a mai napig. A Szentírás és a szent Hagyomány egyaránt tanúságot tesz a zene szépsége és ereje iránti nagy szeretetről a mindenható Isten imádásában. A szent zene kincsestárát mindig ápolták a katolikus egyház szentjei, teológusai, pápái és világi hívei.

A szent zenének ezt a szeretetét és gyakorlatát tanúsítja a teljes keresztény irodalom és a számos pápai dokumentum, amely a szent zenéről szól, XXII János  Docta Sanctorum Patrum (1324) és XIV Benedek Annus Qui (1749) dokumentumától egészen Szt. X Piusz Tra le Sollecitudini motu propriójáig  (1903), XII Piusz Musicae Sacrae Disciplina (1955) dokumentumáig, Szt. II János Pál A Szent zenéről szóló leveléig (2003), és így tovább. A dokumentumok nagy sokasága arra sarkal minket, hogy igen komolyan vegyük a zene jelentőségét és szerepét a liturgiában. Ez a jelentőség kapcsolódik a liturgia és annak zenéje közötti mély összetartozáshoz, mely összetartozás kettős irányú: a jó liturgia nagyszerű zenét szül, de a gyenge minőségű liturgikus zene is rendkívüli módon befolyásolja a liturgiát. A zene ökumenikus jelentőségéről sem feledkezhetünk meg, ha tudjuk, hogy más keresztény hagyományok – mint az anglikán, lutheránus és a keleti ortodox – nagy becsben tartják a szent zene jelentőségét és méltóságát, amiről tanúskodnak saját féltve őrzött „thesaurusaik”.

Egy jelentős mérföldkőre emlékezünk, a Musicam Sacram liturgikus zenéről szóló instrukció kibocsájtásának ötvenedik évfordulójára, 1967 március 5-én, B. VI Pál pontifikátusa alatt. Amikor ma újra olvassuk a dokumentumot, nem kerülhetjük el, hogy a szent zene via dolorosajára gondoljunk, a Sacrosanctum Concilium utáni évtizedek alatt. Ami ugyanis ebben az időben (1967) történt az Egyház egyes közegeiben, egyáltalán nem volt összhangban a Sacrosantum Concilium-mal vagy a Musicam Sacram-al. Olyan eszméket erőltettek rá a gyakorlatra, melyek soha nem voltak jelen a zsinati dokumentumokban, olykor a klérus vagy az egyházi hierarchia éberségének hiánya miatt. Számos országban a zsinat által megőrizni kívánt szent zene kincsét nemcsak, hogy nem őrizték meg, hanem egyenesen ellenezték. Mindezt teljesen a zsinattal szemben, mely világosan kijelentette:

 

Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. Valóban, a szent ének jelentőségét a Szentírás, a szentatyák és a római pápák is hangoztatják, akik korunkban, élükön Szent X. Pius pápával, nyomatékkal mutattak rá a szent zene szolgáló szerepére az istentiszteletben.
Ezért a szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez: bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Az Egyház ezért jóváhagyja az igazi művészet minden megnyilatkozását, ha megvannak bennük a kívánt föltételek és helyt ad nekik az istentiszteleten.
(SC 112)


Az aktuális helyzet

Az Egyház oly sokszor kifejezett szándékának fényében nem kerülhetjük el az aggodalmat a szent zene jelenlegi helyzete kapcsán, mely nem kevesebb, mint kétségbeejtő, mivel a szent zene terén elkövetett visszaélések ma szinte inkább normának számítanak, mint kivételnek. Itt szeretnénk összefoglalni néhány olyan elemet, melyek hozzájárulnak a szent zene és a liturgia jelenlegi siralmas állapotához.

1. Kiveszett a „liturgia zenei formájának” megértése, nevezetesen, hogy a zene magának a liturgia lényegének, mint nyilvános, formális, ünnepélyes istentiszteletnek szerves része. Nem egyszerűen éneklünk a misén, hanem a misét énekeljük. Ezért, ahogyan a Musicam Sacram maga emlékeztet minket, a pap részeit énekelni kell a Misekönyvben megadott dallamokon, a népnek pedig válaszolnia kell; bátorítani kell a miseordinárium éneklését gregorián vagy a gregorián által ihletett dallamokon; a mise propriumainak pedig elsőbbséget kell adni, tekintve történelmi gyökereiket, liturgikus szerepüket és teológiai mélységüket. Hasonló elvek vonatkoznak a zsolozsma éneklésére. A „liturgikus lustaság” megnyilvánulása a liturgia éneklésének elutasítása, a „népszerű zene” használata a szent zene helyett, az önképzés vagy mások nevelésének elhanyagolása az Egyház hagyományi és kívánalmai szerint és az erőfeszítések valamint források megtagadása egy kidolgozandó szent zene – programtól.

2. A liturgiai és teológiai megértés hiánya kéz a kézben jár a szekularizmus elfogadásával. A népszerű zenei stílusok szekularizmusa hozzájárult a liturgia deszakralizációjához, miközben a profitorientált üzleti szellem ráerőltette a középszerű zenei anyagok gyűjteményeit a plébániákra. Olyan emberközpontúságot vezetett be a liturgiába, mely aláássa annak természetét. Manapság széles egyházi körökben helytelen kapcsolat alakult ki a kultúrával, melyet „kapcsolati hálózatként” lehet értelmezni. Liturgikus zenénk jelenlegi állapotával (és magának a liturgiának állapotával, mert a kettő elválaszthatatlan), szétszakítottuk ezt a kapcsolati hálózatot múltunkkal és megpróbáltunk a jövőhöz kapcsolódni, melynek nincs értelme a múltja nélkül. Ma az Egyház nem használja aktívan kulturális gazdagságát az evangelizációban, hanem engedi, hogy őt használja az uralkodó szekuláris kultúra, mely a kereszténységgel szemben jött létre és mely kilúgozza a keresztény hit szívét képező imádás szellemét.

Úrnapi homíliájában 2015 június 4-én Ferenc pápa arról beszélt, hogy „az Egyház csodálja ezt a valóságot (a legszentebb Eucharisztiát) … Ez a bámulat mindig táplálja a szemlélődést, az imádást és az emlékezést.” Vajon templomaink sokaságában világszerte hol van a szemlélődés, az imádás szelleme, az Eucharisztia misztériumának csodálata? Elveszett, mert egyfajta lelki Alzheimer betegségben szenvedünk, vagyis elvették tőlünk lelki, teológiai, művészeti zenei és kulturális emlékezetünket. Azt mondták, hogy minden nép kultúráját be kell hoznunk a liturgiába. Ez igaz lehet, ha helyesen értelmezzük, de nem abban az értelemben, hogy a liturgia (és a zene) az a hely, ahol fel kell magasztalnunk a szekuláris kultúránkat. Inkább az a hely, ahol a kultúrát, minden kultúrát egy magasabb szintre emelünk és megtisztítunk.

3. Az Egyházban vannak csoportok, melyek olyan „megújulást” szorgalmaznak, mely nem az Egyház tanítását tükrözi, hanem inkább saját ágendájukat, világképüket és érdekeiket szolgálja. Ezeknek a csoportoknak vannak olyan vezető pozíciókban lévő tagjaik, ahonnan meg tudják valósítani terveiket, kulturális elképzeléseiket, és azt a módot, ahogyan szerintük kezelnünk kell a kortárs ügyeket. Egyes országokban hatalmi lobbik érték el a II vatikáni zsinat rendelkezéseihez hűséges liturgikus repertoár de facto lecserélését gyenge minőségű anyagokra. Így jutottunk el a szövegileg és zeneileg egyaránt nagyon gyér minőségű új liturgikus zenei anyagokhoz. Ez érthető, ha belegondolunk, hogy semmilyen tartós érték nem születhet a gyakorlat és szakértelem hiányából, különösen, amikor semmibe vesszük az egyházi hagyomány bölcs előírásait:

Ezért a gregorián éneket mindig is a szent zene legfőbb mintájának tekintették, úgy hogy teljesen jogosan állíthatjuk fel a következő szabályt: minél jobban megközelíti egy egyházi szerzemény dinamikája, ihlete és zamata a gregorián formát, annál szentebbé és liturgikusabbá válik; de minél kevésbé hasonlít erre a legfőbb mintára, annál kevésbé méltó a templomhoz. (Szt. X Piusz, Motu Proprio Tra le Sollecitudini)

Ma ezt a „legfőbb mintát” sokszor lekezelik, ha nem lenézik. A teljes egyházi Tanítóhivatal emlékeztet minket milyen fontos ragaszkodnunk ehhez a kiváló modellhez, nem hogy elfojtsuk a kreativitást, hanem mint alaphoz, mely ihletet támaszthat. Ha azt akarjuk, hogy az emberek keressék Jézust, fel kell szerelni házunkat a legjobbal, amit az Egyház kínálhat. Nem hívhatjuk meg az embereket házunkba, az Egyházba, hogy a zene és a művészet melléktermékét kínáljuk fel nekik, amikor sokkal jobb popzenét találhatnak az Egyházon kívül. A liturgia egy limen, egy küszöb, mely lehetővé teszi, hogy mindennapi életünkből átlépjünk az angyalok istentiszteletébe: Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes…

4. A gregorián ének és a hagyományos repertoár iránti ellenszenv egy sokkal nagyobb probléma jele, nevezetesen a tradíció iránti ellenszenvvé. A Sacrosanctum Concilium arra tanít, hogy az Egyház zenei és művészi öröksége tiszteletet és gondozást érdemel, mert magába foglalja az istentisztelet és imádság századait és mert az emberi kreativitás és spiritualitás legmagasabb csúcsának kifejeződése. Volt idő, amikor az Egyház nem szaladt az utolsó divat után, hanem a kultúra létrehozója és bírája volt. A tradíció iránti elköteleződés hiánya az Egyházat és liturgiáját egy bizonytalan és kanyargó pályára helyezte. A II vatikáni zsinat tanításának megkísérelt szétválasztása az Egyház korábbi tanításától egy zsákutca, az egyetlen kiút pedig a XVI Benedek pápa által szorgalmazott kontinuitás hermeneutikája. A katolikus tanítás egységének, teljességének és összhangjának újrafelfedezése a feltétel, hogy a liturgiát és annak zenéjét visszahelyezzük nemes állapotába. Így tanított Ferenc pápa első enciklikájában: “Az önismeret csak akkor lehetséges, ha egy szélesebb emlékezetben részesedünk” (Lumen Fidei 38).

5. A szent zene dekadenciájának egy további oka a klerikalizmus, a klerikusi helyzettel és ranggal való visszaélés. A szent zene nagy tradíciójában gyakran gyengén képzett klérus folyamatosan olyan személyi és elvi döntéseket hoz, melyek szemben állnak a liturgia hiteles szellemével és a napjainkban ismételten szorgalmazott egyházzenei megújulással. Gyakran ellentmondanak a II vatikáni zsinat tanításának az állítólagos „zsinati szellem” nevében. Továbbá, különösen az ősi keresztény örökséggel bíró országokban, egyedül a klérus tagjai férnek hozzá olyan pozíciókhoz, melyek laikusok számára nem elérhetőek, noha vannak laikus zenészek, akik teljesen képesek lennénk azonos vagy jobb színvonalú szakmai szolgálatot nyújtani az Egyháznak.

6. Gyakori probléma a laikus zenészek nem megfelelő (sőt olykor igazságtalan) anyagi megbecsülése. A szent zene fontos szerepe a katolikus liturgiában megkívánja, hogy az Egyháznak legalább néhány tagja mindenhol legyen jól képzett, jól felszerelt és elkötelezett Isten népének szolgálatára ezen a területen. Nem kellene-e Istennek a legjobbat adnunk, amire képesek vagyunk? Senki sem lepődik meg és nem méltatlankodik, mert az orvosoknak fizetésre van szükségük az életükhöz és senki sem fogadna el orvosi kezelést képzetlen önkéntesektől; a papok is kapnak fizetést, mert nem maradnak életben, ha nem esznek, és ha nem esznek, nem lesznek képesek teológiailag képezni magukat és méltósággal bemutatni a szentmisét. Ha fizetünk a virágozóknak és a szakácsoknak akik a plébánián dolgoznak, miért tartjuk oly különösnek, hogy az egyházzenei szolgálatot ellátó személyeknek is joga van méltó ellátásra (l. Egyházi Törvénykönyv, can. 231)?

Pozitív javaslatok

Úgy tűnhet, hogy pesszimista módon nyilatkoztunk, de fenntartjuk a reményt, hogy ezt a telet is tavasz követi. A következő javaslatokat in spiritu humilitatis vetjük fel, annak szándékával, hogy a liturgia és zenéjének méltósága helyreálljon az Egyházban.

1. Mint zenészek, lelkipásztorok, tudósok valamint a Tanítóhivatal által oly sokszor dicsért és ajánlott gregorián éneket és szent polifóniát szerető katolikusok, kérjük ennek az örökségnek helyreállítását azon latin vagy népnyelvű modern szent szerzemények mellett, melyek ebből a nagy hagyományból veszik ihletüket; konkrét lépéseket kérünk ezek előmozdítására mindenhol, minden templomban a földkerekségen, hogy minden katolikus egy hangon, egy elmével és szívvel énekelhesse Isten dicséretét, egy közös kultúra részeseként, mely minden különbséget meghalad. Kérjük a sípos orgona egyedülálló jelentőségének megerősítését a szent liturgiában, azon páratlan képességének okán, hogy a szíveket az Úrhoz emelje és tökéletesen alkalmas az énekkar és a hívő gyülekezet énekének alátámasztására.

2. Szükséges, hogy a jó zenei és liturgikus érzék kiművelése a gyermekekkel kezdődjön. A zeneileg képzetlen nevelők sokszor azt hiszik, hogy a gyermekek képtelenek értékelni a valódi művészet szépségét. Semmi sincs messzebb az igazságtól. Megfelelő pedagógiával, mely segít nekik a liturgia szépségét megközelíteni, a gyermekek formálása megerősítheti képességüket, ha tápláló lelki kenyeret kapnak a látszólag finom, de egészségtelen mesterséges étel helyett (pl. a „gyermekmisék” pop jellegű zenéje). Személyes tapasztalatból tanultuk meg, hogyha a gyermekek elé értékes repertoárt adunk, megtanulják azt értékelni és mélyebb kapcsolatot alakítanak ki az Egyházzal.

3. Ha azt akarjuk, hogy a gyermekek értékeljék a zene és a művészet szépségét, hogy megértsék a liturgia mint fons et culmen (forrás és csúcs) fontosságát az Egyház életében, erős világiakra van szükségünk, akik követik a Tanítóhivatalt. Helyet kell adnunk a jól képzett világiaknak a művészettel és zenével kapcsolatos területeken. Évekig tartó tanulás kell ahhoz, hogy valaki képes legyen kompetens egyházzenészként vagy nevelőként működni. Ez a „szakmai” státusz elismerést, tiszteletet és gyakorlati előmozdítást érdemel. Ennek kapcsán őszintén reméljük, hogy az Egyház folytatja küzdelmét a klerikalizmus nyilvánvaló vagy rejtett formái ellen, hogy a laikusok teljes mértékben hozzájárulhassanak olyan területekhez, melyekhez nem szükséges a papi ordó.

4. A székesegyházakban és bazilikákban magasabb követelmény szükséges a zenei repertoár és képesség terén. A püspökök minden egyházmegyében alkalmazzanak legalább egy hivatásos zenei igazgatót és/vagy orgonistát, aki követi a világos útmutatásokat a minőségi liturgikus zene előmozdítása során az adott székesegyházban vagy bazilikában, és aki fényes példát mutatna abban, hogyan lehet a nagy hagyomány műveit összeegyeztetni az alkalmas új szerzeményekkel. Úgy gondoljuk, hogy ebben a Sacrosanctum Concilium 23 józan elvet állít fel: “Ne legyenek újítások, hacsak az Egyház hiteles és biztos java nem kívánja meg őket; legyen gondjuk arra, hogy minden újonnan bevezetett forma szerves módon nőjön ki a már létező formákból.”

5. Javasoljuk, hogy minden bazilikában és székesegyházban lehetőleg hetente legyen latin nyelvű mise (a római rítus egyik vagy másik formájában), hogy megőrizzük a kapcsolatot liturgikus, kulturális, művészeti és teológiai örökségünkkel. Az a tény, hogy ma sok fiatal újra felfedezi a latin liturgia szépségét bizonyára az idők jele, mely arra sarkal minket, hogy szüntessük meg a múlt csatáit egy „katolikusabb” hozzáállás javára mely a katolikus liturgia összes századait figyelembe veszi. A könyvek, füzetek és online források könnyű hozzáférhetőségével nem lesz nehéz elősegíteni azok aktív részvételét, akik latin liturgián akarnak résztvenni. Továbbá minden plébánián lehetőleg minden vasárnap legyen egy teljesen énekes mise.

6. A papság liturgikus és zenei képzése a püspökök számára legyen prioritás. A klerikusok felelőssége saját liturgikus dallamaik megtanulása és begyakorlása, mivel a Musicam Sacram és más dokumentumok szerint képeseknek kell lenniük énekelni és nem csupán mondani a liturgia imáit. A szemináriumokban és az egyetemen meg kell barátkozniuk és értékelniük kell az Egyház szent zenéjének nagy hagyományát a Tanítóhivatallal összhangban és követve a Mt 13,25 józan elvét: „Minden írástudó, aki járatos a mennyek országában olyan, mint a családapa aki rejtekéből újat és régit hoz elő.”

7. A múltban a katolikus kiadók nagy szerepet játszottak a régi és új egyházzene jó darabjainak terjesztésében. Ma ugyanazok a kiadók, még ha egyházmegyékhez vagy szerzetesrendekhez tartoznak is, gyakran a liturgiára alkalmatlan zenét népszerűsítenek, csupán üzleti érdekeket követve. Sok katolikus azt gondolja, hogy amit a hivatalos kiadók kínálnak, összhangban van a liturgiára és zenére vonatkozó katolikus tanítással, pedig ez gyakran nincs így. A katolikus kiadók első számú gondja legyen a hívek józan katolikus tanítás és jó liturgikus gyakorlat szerinti nevelése, nem pedig a profit.

8. A liturgikus szakemberek képzése alapvető jelentőségű. Ahogyan a zenészeknek ismerniük kell a liturgiatörténet és a teológia alapjait, a liturgisták is legyenek járatosak a gregorián énekben, a polifóniában és az Egyház teljes zenei hagyományában, hogy képesek legyenek megkülönböztetni a jót a rossztól.

Végkövetkeztetés

Lumen Fidei kezdetű enciklikájában Ferenc pápa emlékeztet minket, hogy a hit hogyan köti össze a múltat a jövővel:

Az azt megelőző szóra való válaszként Ábrahám hite mindig az emlékezés aktusa lesz. De ez az emlékezés nem a múlt eseményeihez kötődik, hanem, mint egy ígéret emlékezete, képes lesz megnyílni a jövő felé, megvilágítva az előtte lévő utat. Látjuk tehát, hogy a hit, mint a jövő emlékzete, memoria futuri, szorosan kapcsolódik a reményhez. (LF 9)

Ez az emlékezet, ez a kincs ami a mi katolikus hagyományunk nem egy pusztán múltbéli dolog. A jelenben is éltető erő és mindig a szépség ajándéka lesz a jövendő nemzedékek számára.  “Énekkel dicsérjétek az Urat, mert fönséges dolgot művelt, legyen ismert ez az egész földön! Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közötted Izrael Szentje!” (Iz 12, 5–6).

Aláírók (részleges lista)

Mº Aurelio Porfiri

A római Santa Maria dell’Orto templom tiszteletbeli karnagya és orgonistája, a Choralife és Chorabooks kiadója, az Altare Dei szekesztője

Peter A. Kwasniewski, Ph.D.
Professzor és karvezető
Wyoming Catholic College, WY, USA

Msgr. Athanasius Schneider
Astana segédpüspöke
A kazahsztáni Katolikus Püspöki Kar liturgikus bizottságának elnöke

The Most Reverend Rene Henry Gracida, D.D.
Corpus Christi nyugalmazott püspöke

Abbot Philip Anderson 
Our Lady of Clear Creek Abbey
Hulbert, Oklahoma, USA

Rev. Prof. Nicola Bux
Az bari-i főegyházmegye papja
A keleti liturgia és szentségi teológia professzora

Sir James MacMillan C.B.E.
zeneszerző és karnagy

Peter Phillips
A Tallis Scholars alapítója és vezetője
A Musical Times kiadója
Bodley Fellow, Merton College, Oxford
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Colin Mawby, K.S.G.    
liturgikus zeneszerző és a westminsteri székesegyház zenei igazgatója 1961–1977

Kevin Allen
zeneszerző
Chicago, IL, USA

Frank J. La Rocca, Ph.D.
zeneszerző
nyugalmazott zenetanár, Oakland, California, USA

M° Giorgio Carnini 
orgonista, zeneszerző és zenekar igazgató
Az Associazione Camerata Italica elnöke
Az “Un organo per Roma” fesztivál és projekt művészeti igazgatója
Buenos Aires; Roma

Prof. Giancarlo Rostirolla
muzikológus, kutató, akadémikus
Az Istituto di Bibliografia Musicale elnöke
A Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina művészeti igazgatója

William Peter Mahrt, Ph.D.
zene professzor, Stanford University, Stanford, California
A Church Music Association of America elnöke

David W. Fagerberg
professzor, Department of Theology
University of Notre Dame

Dr. Joseph Shaw
Senior Research Fellow, St Benet’s Hall, Oxford University
A Latin Mass Society of England & Wales elnöke

Martin Mosebach
német novellista és esszéíró
Frankfurt am Main, Germany

Roberto Spataro
Az Università Pontificia Salesiana rendes tanára
A Pontificia Academia Latinitatis titkára

Dottor Ettore Gotti Tedeschi
ökonomista és bankár

Prof. Dr. Massimo de Leonardis
A nemzetközi kapcsolatok történetének professzora
A politikai tudományok részlegének igazgatója
Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano – Italia

Rev. George William Rutler, M. St. (Oxon.), S.T.D., LL.D.
plébános, Church of Saint Michael
New York City, New York

Rev. Brian W. Harrison, OS, MA, STD
a teológia nyugalmazott prosfesszora, Pontifical Catholic University of Puerto Rico
Chaplain, St. Mary of Victories Chapel,
St. Louis, Missouri, USA

Rev. Thomas M. Kocik
plébános, Fall River, Mass., USA
Az Antiphon: A Journal for Liturgical Renewal volt szerkesztője

Rev. Richard G. Cipolla
plébános, St. Mary’s Church
Norwalk, CT

Rev. James V. Schall, S.J.
nyugalmazott professzor
Georgetown University
Washington, DC, USA

Prof. Pier Paolo Donati
Az “Informazione Organistica” igazgatója
Az Università di Firenze egykori zenetörténet professzora

Rev. John Zuhlsdorf
Madison, WI, USA

Vytautas Miskinis
zeneszerző, karnagy, professzor
Az AZUOLIUKAS fiú és férfikórus kórus művészeti igazgatója
A Litván Zenei és Színházi Akadémia elnöke
A Lithuanian Choral Union elnöke

Wilko Brouwers
Utrecht Center for the Arts
Gregorian Circle Utrecht

Scott Turkington
egyházzenei igazgató
Holy Family Church & Holy Family Academy
Minneapolis, Minnesota, USA

Jeffrey Morse
Schola Gregoriana of Cambridge

Rev. J. W. Hunwicke
Az Ordinariate of Our Lady of Walsingham papja
egykor Head of Theology, Lancing College
korábban Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford

Right Reverend Archimandrite John A. Mangels
St. Augustine Antiochian Orthodox Christian Church, Denver CO, USA
Az Ambrosian Choristers alapítója

Christopher Mueller
alapító és elnök
Christopher Mueller Foundation for Polyphony & Chant

Massimo Lapponi O.S.B.
Az Abbazia Benedettina di Farfa szerzetespapja
A Pont. Ateneo di Sant’Anselmo egykori etika és vallásfilozófia professzora

Patrick Banken
Az Una Voce France elnöke
Az International Federation Una Voce alelnöke

fordította: KEG