Beszámoló a 2016. évi Juventutem nyári táborról

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2016. augusztus elseje és hatodika között idén is megrendezésre került közösségünk nyári tábora Sopronban. A táborban vendégünk volt Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita, Bíró László tábori püspök, Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, Kelemen Áron OSB atya, Déri Balázs professzor és Katona Vilmos építész.

Plakát

A táborban történelmi jelentőségű esemény is történt: sok-sok év után először ünnepélyes pontifikális vesperáson officiált magyar főpásztor, Székely János püspök atya. A soproni domonkos atyák jóvoltából pedig közösségünk Szent Domonkos ünnepén hagyományos domonkos rítusú szentmisén vehetett részt, domonkos rendi templomban.

Alább olvasható egy rövid élménybeszámoló a táborról közösségünk egy ifjú tagjától.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

*

Hát nem lángolt a szívünk?

Impressziók közösségünk nyári táborából

 

Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: “Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben van már a nap!” Bement hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ők pedig így szóltak egymáshoz: “Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket.

– Lk 24

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Hát nem lángolt a szívünk?” – tettük fel magunknak a kérdést közösségünk nyári tábora után többször is.

Valóban, ez az időszak lehetőséget biztosított számunkra, hogy Jézus társaivá szegődhessünk. Mindig újra és újra szükségünk van arra, hogy felevelenítsük magunkban Jézus központi szerepét életünkben, hogy ezen zarándokság alatt csak Rá szegezett szemmel haladhassunk az Örök Haza felé. Ez a tábor lehetőséget adott számunkra, hogy megújítsuk a Krisztura figyelésünk.

De miképp is tette ezt ez az esemény, ha nem egy lelkigyakorlatról volt szó? Mégcsak nem is egy prédikáció sorozatról. Hanem „nyaralásról”. Mégis, ha csak spirituális gyakorlatokban keresnénk a mi Urunkat, bizony könnyen szem elől téveszthetnénk Őt és lelki életünk egy köldöknézésbe válthatna. Ezért van szükségünk a karnális, húsba vágó „kegyes” gyakorlatokra, mint például a böjtölésre. Ezért van szükségünk arra is, hogy közösen együtt legyünk, azokkal akikkel szeretnénk és azokkal akikkel nem. Örülve és „elviselve” a másik jelenlétét. Ebben segített a nyári táborunk.

p1200266

„Odaértek a faluhoz.” A közös haladás megértését segítette az együtt megélt egy hetes program. Megengedte, hogy megláthassuk a másikban a keresztény testvért és bölcssségéből, butaságából, erősségéből, gyengeségéből, erőt meríthessünk magunk számára, valamint megerősíthessük a másikat is. Kiváló alkalmak voltak erre a közös reggelik, ebédek, a jó hangulatú vacsorák. A komoly eszemecserék mellett a könnyedebb beszélgetések is jól megfértek. Istennek szenteltek és világiak, papok és laikusok együtt ültek asztalhoz.

A közösség városnézése is segítette a másik megismerését, amely által a másikra figyelést is gyakorolhattuk, ami szeretet.

De ez a közösség csakis Istenben nyerheti el létjogosultságát.

p1200311

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p1200063

„Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték.” Ez volt a tábor központi mozzanata. A szentmise áldozat bemutatása, melyben felismerhettük azt, ami a szemnek láthatatlan, de a hitnek nem, magát a Legszentebb Mi Urunkat.

A tábor minden napját a liturgia végzése keretezte. Együtt imádkoztunk a zsolozsmák nagy- és kishóráit ünnepélyes formában. A csúcspont pedig a szentmise solemnis végzése volt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tudatos és komoly asszisztencia volt a közösség segítségére a liturgikus cselekmények minél méltóbbá tételéhez, amelynek szépségét az ott jelenlévő szkóla dallamai is emelték.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kegyként éltem meg, hogy részt vehettünk egy hagyományos domonkos rítusú szentmisén is, ami szép példája volt a latin Egyház szokszínűségének és amely misének rendkívül átszellemült, méltóságteljes bemutatása példát állíthatott minden jelenlévő pap elé, de a laikusok elé is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Külön kiemelendő hogy részesei lehettünk egy főpapi ünnepélyes vesperásnak is, ahol megélhettük a kapcsolatot főpásztorunkkal, akivel együtt járunk az Úr nyomában.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket.”  Az apostolutódok a tábor egésze alatt jelen voltak és elsősorban a tanításuk által szolgálták közösségünket. Megtisztelő jelenlétük mellett több más előadónk is volt. Rendkívül érdekes előadások hangzottak el, többek között a latin himnuszköltészetről, a templomépítészetről és a katolikus családról. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy intellektuálisan is megközelíthessük, amiben hiszünk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p1200307

Ily módon megerősödve tértünk vissza mindennapi környezetünkbe, hogy itt az evangéliumi életet megélve, a Mi Urunk parancsa szerint “kovász” lehessünk. Feltesszük magunkban azóta is a kérdést, ha lanyhul a szeretet: “Hát nem lángolt a szívünk?”

 

Simon Gergely

p1200254

A tábor során készült fényképekből időrendben az alábbi linkeken érhető el válogatás:

Első és második nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-elso-es-masodik-nap/
Harmadik nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-harmadik-nap/
Negyedik nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-negyedik-nap/
Ötödik és utolsó nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-otodik-es-utolso-nap/

“A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak”

243_Francis_Ad_Orientam_IMAGE

Ferenc pápa ad orientem – kelet felé misézik Szent II. János Pál pápa sírja fölött

Alább közöljük azt a cikket, amely a napokban jelent meg a www.kathnews.de oldalon, és amelyet Gero P. Weisheupt írta, aki elismert kánonjogász, a liturgikus jog szakértője, és a Summorum Pontificum motu propriohoz is ő írta az első könyv terjedelmű szakkommentárt.

Sarah bíboros nagy port kavaró buzdítását követően a Szentszék sajtónyilatkozatot adott ki az esetleges félreértések elkerülésére. Ezt a nyilatkozatot magyar nyelven itt lehet olvasni.

Az alábbi cikkben idézett dokumentum (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Responsa ad quaestiones de nova Institutione Generali Missalis Romani, Prot n. 2036/00/L, 2000 szeptember 25., kiadva: Communicationes 32 [2000] 171—172) az interneten megtalálható (olaszul itt, angolul itt), érdemi részének magyar fordítása pedig — további magyarázatokkal — olvasható Uwe Michael Lang könyvében: Az Úr felé fordulva. A liturgikus ima-irány, Budapest 2006, 22—23.

 

ferencpapa_adorientem

Ferenc pápa ad orientem – kelet felé misézik a Sixtus-kápolnában

 

http://www.kathnews.de/papst-widerspricht-nicht-kardinal-sarah

A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak

A Szentszék Sajtóterme Sarah bíboros londoni kijelentései után nyilatkozatot tesz közzé, hogy a félremagyarázásokat elkerülje.

Írta Gero P. Weishaupt 2016. július 11-én 21:05-kor

Róma (Kathnews)

 

A Szentszék Sajtóterme Andrea Tornielli közlése szerint ma nyilatkozatot tett közzé, amit a Pápa Sarah bíborossal, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusával egyetértésben jelentetett meg. Ebben hivatkoznak a bíboros legfrissebb javaslatára, amely egy londoni liturgikus konferencián hangzott el, mely szerint a papoknak Advent I. vasárnapjától „ad orientem“ kellene bemutatniuk a szentmisét. Azért, hogy megelőzzék a kijelentés téves értelmezését, a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy nincs tervben új szabályozás. Továbbá emlékeztet arra, hogy a római rítus rendes formája a VI. Pál misekönyve szerint bemutatott szentmise, míg a szentmise rendkívüli formája az V. Piusz/ XXIII. János misekönyve szerinti szentmise, ahogy az XVI. Benedek Summorum Pontificum kezdetű motu propriójában áll.

 

Nem kötelező a nép felé fordulva celebrálni.

A celebrálás irányára vonatkozóan a nyilatkozat hivatkozik a Római Misekönyv Általános Rendelkezései (Instructio generalis) 299. pontjára, amely kimondja, hogy az oltárt a szentély falától elválasztva kell felállítani, úgy „hogy azt könnyen körbe lehessen járni, és a nép felé fordulva lehessen rajta celebrálni, ami hasznos (expedit), ahol csak lehetséges (ubiqumque possibile sit)”.

A nyilatkozat kijelentései nincsenek ellentmondásban Sarah bíborosnak a papokhoz intézett javaslatával. Csak a téves értelmezést szeretnék megelőzni.

Ahhoz, hogy a Misekönyv általános rendelkezéseinek 299. pontját helyesen értsük, lényeges, hogy pontosan azt olvassuk, ami ott áll: nem azt mondja ki, hogy hasznos a nép felé fordulva celebrálni, hanem hogy az oltár elválasztása kívánatos/hasznos (expedit). A hasznosság az oltár elhelyezkedésére vonatkozik, nem a celebrálás irányára. Erről a szöveg csak annyit mond, hogy az oltár elválasztásával ez lehetséges lesz. Ebből nem lehet levezetni a nép felé való celebrálás semmilyen kívánalmát.

Ezzel együtt nem kötelező az oltárt a faltól elválasztani, és nincs olyan kötelezettség, hogy a nép felé fordulva kellene celebrálni. Erre utal az Istentiszteleti Kongregáció egy 2000. szeptember 25-én kelt válasza. Abban ez áll:

„Először is figyelembe kell venni, hogy az expedit szó (hasznos, üdvös) nem kötelezettséget, hanem egy javaslatot fogalmaz meg a szabadon álló oltárra és a nép felé való celebrálásra vonatkozóan.”

Az oltárnak a faltól való elválasztásáról van itt szó. A dikasztérium válasza szerint több szemponttól függ, hogy ezt megvalósítják-e. Így például figyelembe kell venni „a térbeli adottságokat, a rendelkezésre álló teret, létező korábbi oltár művészi értékét, az érintett templomban a liturgikus ünneplésen részt vevő közösség liturgikus érzékensyégét stb.”.

VI. Pál misekönyve a „versus orientem” celebrálásból indul ki

VI. Pál pápa misekönyve, vagyis a zsinat utáni misekönyv, a rubrikáiban köztudottan abból indul ki, hogy a pap a szentmisét „ad orientem” mutatja be. Ennyiben tehát nem kell új rendelkezésekre várni. Ilyeneket nem is kell kibocsátani, hiszen Sarah bíboros a maga javaslatával eleve feltételezte az érvényben lévő liturgikus előírásokat. Még ha az oltárt elválasztják is a faltól, az „ad orientem” celebrálás továbbra is elő van irányozva. A nép felé fordulva bemutatott szentmise ezáltal lehetségessé válik, de nem szükségessé.

A Szentszék Sajtóterme mai nyilatkozatával Sarah bíboros javaslatait semmi esetre sem utasítja el. A Vatikánnak sokkal inkább az a fontos, hogy megelőzze a téves értelmezést, a „reform reformja” fogalomra vonatkozóan is, amely fogalmat – a nyilatkozat szerint – már XVI. Benedek pápa is feladott.

*

Sarah bíboros beszédének teljes magyar fordítását hamarosan közzétesszük honlapunkon.

Sarah bíboros: Forduljon ismét kelet felé a szentmise!

Alább közöljük Dan Hitchens, a Catholic Herald-ban 2016. június 5-én megjelent cikkét teljes terjedelmében, amelyben Robert Sarah bíborosnak a Londonban múlt kedden megtartott Sacra Liturgia konferencián történt felszólalását összegzi.

CardinalRobertSarah

Sarah bíboros megkérte a papokat, hogy a következő adventtől kezdve a szentmiséket kelet felé fordulva mondják

 

Dan Hitchens, www.catholicherald.co.uk, 2016. július 5.

 

A Szentszék liturgikus cselekményekért felelős főtisztviselője kijelentette, hogy a papok ’mind az Egyház, mind pedig a hívek számára üdvös’ dologként lássák a javasolt változást.

 

Robert Sarah bíboros, a Szentszék liturgiáért felelős főtisztviselője arra kérte a papokat, hogy kezdjék el a szentmiséket kelet felé fordulva mondani, ahelyett, hogy azt a hívek közössége felé fordulva tennék.

A javasolt reform kétségtelenül a legnagyobb súlyú mióta XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum… kezdetű motu propriója 2007-ben nagyobb szabadságot adott a papoknak, hogy a római rítus hagyományos formája szerint misézzenek.

A guineai bíboros, aki az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa, kedden a Londonban megrendezett Sacra Liturgia konferencián beszélt a jelenlévő papokhoz, kijelenttette: „Nagyon fontos, hogy, amilyen gyorsan csak lehet, visszatérjünk ahhoz a gyakorlathoz, amikor a papok és a hívek együtt ugyanabba az irányba fordulnak, kelet felé vagy legalább is a templom apszisa felé, az Úr felé, aki jön.”

A bíboros így folytatta: „Arra kérem önöket, hogy ahol csak lehet, vezessék be ezt a gyakorlatot.

Kijelentette: szükség lesz „bölcsesség”-re és katekézisre is, de azt is mondta a lelkipásztorok „bízzanak abban, hogy a javasolt változtatás mind az Egyház, mind pedig hívek számára üdvös”.

„Az önök saját pasztorális döntése fogja meghatározni azt, hogy hogyan és mikor lesz ez lehetséges, de talán ezen év ádventjének első vasárnapján lenne a legmegfelelőbb bevezetni ezt a rendelkezést, mikor találkozunk az »Úrral, aki el fog jönni« és »aki nem késlekedik«.”

Hosszan tartó taps kísérte ezeket a szavakat a konferenciateremben.

Sarah bíboros már korábban is beszélt az ad orientem istentisztelet értékeiről, kijelentve, hogy alapvetően lényeges, hogy „a pap és a hívek együtt kelet felé nézzenek” az felajánlástól kezdve.

Ám az, hogy ádvent első vasárnapját határozta meg kezdő időpontnak – mely idén november 27-ére esik – sürgető jelleget ad szavainak, melyek az ilyen formájú istentisztelet bevezetését kérik.

A Sarah bíboros után felszólaló Dominique Rey, Fréjus-Toulon püspöke kijelentette, hogy ő bár „egy püspök egy egyházmegyében”, miséit a katedrálisában ad orientem fogja végezni, és levélben fogja egyházmegyéjének papságát arra bátorítani, hogy cselekedjenek hasonlóan.

Felszólalásában Sarah bíboros azt is megemlítette, hogy Ferenc pápa felkérte őt arra, hogy kezdje el a „reform reformját”, azaz a II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reformok adaptációját tanulmányozni. A bíboros közölte: a vizsgálódásnak célja, hogy a „római rítus mindkét formáját gazdagítsa”.

Sarah bíboros azt is elmondta, hogy sok liturgikus tanulmány arra következtetésre jutott, hogy néhány a II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus újítást „lehet, hogy korszellemet követve alkottak meg”, és ezek az újítások „túlmentek azon”, amit a zsinati atyák a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióban megfogalmaztak.

Azt is hozzátette, hogy „a liturgiában nagyon súlyos félreértelmezések” váltak lassan gyakorlattá, annak a szemléletmódnak köszönhetően, amely az Isten helyett az embert helyezte a középpontba.

„A liturgia nem rólad vagy rólam szól”, jelentette ki a konferencia résztvevőinek Sarah bíboros. „A liturgiában nincs helye saját identitásunk vagy eredményeink dicsőítésnek, sem pedig saját kultúránk és helyi vallási szokásaink előtérbe helyezésének vagy magasztalásának. A liturgia mindenekelőtt Istenről és arról szól, mit tett Ő értünk.”

A bíboros Joseph Ratzingert idézve kijelentette: „Korunk legközvetlenebb veszélye az, hogy elfeledkezünk Istenről.”

Sarah bíboros hangsúlyozta a „folytonosság hermeneutikáját”, kijelentve, hogy szükséges a Sacrosanctum Concilium teljes végrehajtása: „A zsinati atyák nem forradalmat, hanem fejlődést akartak.

A bíboros külön kiemelt pár jó példát, megemlítve a Walsinghami Miasszonyunk Ordinariátust, mint példát arra, hogy különböző hagyományok hogyan gazdagíthatják az Egyházat.

Azon megjegyzéseiben, amelyeket a bíborosnak már nem volt elég ideje elmondani, de amelyek később megjelentek a Sacra Liturgia konferencia Facebook-oldalán, buzdított arra, hogy a consecratiokor és a szentáldozás során térjünk vissza a térdelés gyakorlatához. „Ott, ahol a térdelés és a térdhajtás eltűnt a liturgiából, vissza kell állítani, különösképpen, amikor magukhoz vesszük a Legszentebb Urat a szentáldozásban.”

 

forrás: http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/07/05/cardinal-sarah-asks-priests-to-start-celebrating-mass-facing-east-this-advent/

 

Juventutem Piknik 2016

cikkep1_a_margitszigeti_kolostor_1542-ben20130603-19838-bxhihz.gallery

 

Örömmel hirdetjük, hogy 2016.07.09-én szombaton, a magyarországi Juventutem csoport megtartja idei éves piknikjét, ezúttal a Margit-szigeten. A piknik programja a következő:

9:00 Találkozó a Széll Kálmán téren (09:45-kor a domonkos kolostorromnál azokkal, akiknek kényelmesebb egyenesen odamenni)

10:00 Tercia és szabadtéri régi rítusú szentmise a margitszigeti domonkos kolostorromban, celebrál Kovács Ervin Gellért O.Praem. atya.

11:00 Előadás a margitszigeti kolostorromokról, előadó Bencze Zoltán régész, a Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztályának igazgatója

Az előadás után batyuból ebéd, majd kötetlen program, játék, foci és beszélgetés.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Juventutem Piknik – IDŐPONT VÁLTOZÁS

Tájékoztatásul közöljük a kedves testvérekkel, hogy az előzetesen hirdetett Juventutem Piknik NEM e hét szombatján (június 25), hanem július 9-én kerül megszervezésre.

Nyári egyetem a Templárius Alapítvány szervezésében

logo-nyari-egyetem

Hirdetjük a kedves testvéreknek a következő programot, melyet a Templárius Alapítvány szervez. Híres és jeles előadók lesznek Magyarországról, felvidékről és külföldről egyaránt. A részletes program és a meghívó alább látható.

Meghívó – Nyári egyetem 2016, Kassa

A jelentkezési határidő június 15. Igény esetén lehetőség lenne külön busz szervezésére Budapestről Kassára.

Jelentkezni a Templárius Alapítvány honlapján keresztül lehet.