2015.06.23 – Liturgia Armeniaca patriarchalis 11 – Ministrantes laeti fumantes 1

2015.06.23 - Liturgia Armeniaca patriarchalis 11 - Ministrantes laeti fumantes 1