Ferenc pápa apostoli levele az “Ecclesia Dei” pápai bizottság megszüntetéséről

IMG_6638

Ferenc pápa “ad orientem”, kelet felé mutatja be a római rítus rendes formája szerint a szentmisét a Sixtus-kápolnában 2019. január 13-án

Alább közöljük Ferenc pápa 2019. január 19-én megjelent motu proprio-jának magyar nyelvű fordítását.

A szöveg talán legfontosabb része, amelyben a szentatya az alábbiakat állapítja meg:

“Megállapítva, hogy az [egyházi] intézmények és szerzetesi közösségek, amelyek rendszeresen a rendkívüli formában végzik a liturgiát, mára megtalálták a létszámuk és életük kellő stabilitását;”

Ennek értelmében a Summorum Pontificum apostoli levélben foglaltak szerint, a római rítus rendkívüli formája szerint ünneplő közösségek stabilak, mind életüket és létszámukat tekintve, tehát életerős és rendes részét képezik az Anyaszentegyház életének.

Az SSPX, tehát Mons. Marcel Lefébvre által alapított közösségekkel immár kizárólag doktrínális jellegű tisztázandók maradtak, a fennmaradó tisztázatlan viszonyban a liturgia formája tehát NEM játszik szerepet.

 

A szöveg nem hivatalos fordítás.

 

Motu proprio kiadott apostoli levél az Ecclesia Dei Pontifikális Bizottságról

2019. január 19.

Az Ecclesia Dei adflicta motu proprióval 1988. július 2-án megalapított Ecclesia Dei Pontifikális Bizottság több mint 30 éve komoly gondossággal és dicséretes figyelmességgel látta el a püspökökkel és a Római Kúria dikasztériumaival való együttműködés feladatát, hogy előmozdítsa a teljes egyházi közösségét azoknak a Mons. Marcel Lefébvre által alapított [papi] testvériséghez kötődő papoknak, papnövendékeknek, szerzetes férfiaknak és nőknek vagy közösségeiknek, akik a Katolikus Egyházban Péter utódjával egységben kívántak maradni, miközben megtartották saját lelki és liturgikus hagyományaikat.

Ilyen módon a bizottság a Szentszék nevében gyakorolhatta a saját hatalmát és jogkörét az említett közösségek és csoportok fölött mindaddig, amíg más döntés nem születik.

Ezt követően a 2007. július 7-i Summorum Pontificum kezdetű motu proprióval a pápai bizottság kiterjesztette a Szentszék hatalmát azon intézményekre és szerzetesi közösségekre, melyek a római rítus rendkívüli formájához ragaszkodtak és magukévá tették a szerzetesi élet korábbi hagyományait, fölügyelvén a megállapított rendelkezések betartását és alkalmazását.

Két évvel később tiszteletreméltó elődöm, XVI. Benedek a 2009. július 2-i Ecclesiae Unitatem kezdetű motu proprióval átszervezte a pápai bizottság szervezeti fölépítését annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodjon a pápai fölhatalmazás nélkül fölszentelt négy püspök kiközösítésének eltörlése által megteremtett új helyzethez. Továbbá, figyelembe véve, hogy egy ilyen kegy gyakorlását követően az ugyanezen pápai bizottság által kezelt ügyek elsődlegesen doktrinális természetűek, ő [a pápa] a bizottságot szervesebben a Hittani Kongregációhoz kötötte, miközben megőrizte eredeti céljait, de módosította a szervezeti fölépítését.

Most, mivel a Hittani Kongregáció 2017. november 15-én tartott szerdánkénti (rendes) ülése azt a kérést fogalmazta meg, hogy a Szent X. Piusz Papi Testvériség és a Szentszék közötti párbeszédet közvetlenül a fent említett kongregáció vezesse – lévén, hogy a tárgyalt kérdések doktrinális jellegűek –, a rá következő 24-én tartott kihallgatáson megadtam jóváhagyásomat a prefektusnak, és az előterjesztést megerősítette ugyanazon kongregáció 2018. január 23-tól 26-ig tartott plenáris ülése.

A kellő megfontolás után, a következő elhatározásokra jutottam:

Mivel úgy ítélem, hogy mára megváltoztak a körülmények, amelyek a szentéletű pápát, II. János Pált az Ecclesia Dei Pápai Bizottság létrehozásához vezették;

Megállapítva, hogy az [egyházi] intézmények és szerzetesi közösségek, amelyek rendszeresen a rendkívüli formában végzik a liturgiát, mára megtalálták a létszámuk és életük kellő stabilitását;

Tudomásul véve, hogy az Ecclesia Dei Pápai Bizottság által kezelt célok és kérdések túlnyomórészt doktrinális jellegűek;

Azt kívánva, hogy ezek a célok egyre nyilvánvalóbban az egyházi közösségek tudomására jussanak;

a “motu proprio” kiadott apostoli levéllel

ELRENDELEM:

1. Az Ecclesia Dei pápai bizottság, amelyet 1988. július 2-án alapítottak az Ecclesia Dei adflicta kezdetű motu proprióval, megszűnik.

2. A szóban forgó bizottság feladatai teljes egészükben a Hittani Kongregáció hatáskörébe kerülnek, amelyen belül külön osztály jön létre a megszüntetett Ecclesia Dei Pápai Bizottság által mindezidáig végzett feladatok: a felügyelet, támogatás és pártfogás folytatására.

3. A pápai bizottság költségvetése az említett kongregáció rendes könyvelésébe kerül.

Továbbá megállapítom, hogy a jelenlegi motu proprio, amit minden ellenkező dolog ellenére meg kell tartani, még akkor is, ha külön említést érdemel, 2019. január 19-én a L’Osservatore Romano újságban való kihirdetésével azonnali hatályba lép, és ezt követően megjelenik a Szentszék hivatalos közlönyében, az Acta Apostolicae Sedis-ben.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 2019. január 17-én, pápaságunk VI. évében.

Ferenc

 

fordította: AEJ

frissítve: 2019.01.24.