“A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak”

243_Francis_Ad_Orientam_IMAGE

Ferenc pápa ad orientem – kelet felé misézik Szent II. János Pál pápa sírja fölött

Alább közöljük azt a cikket, amely a napokban jelent meg a www.kathnews.de oldalon, és amelyet Gero P. Weisheupt írta, aki elismert kánonjogász, a liturgikus jog szakértője, és a Summorum Pontificum motu propriohoz is ő írta az első könyv terjedelmű szakkommentárt.

Sarah bíboros nagy port kavaró buzdítását követően a Szentszék sajtónyilatkozatot adott ki az esetleges félreértések elkerülésére. Ezt a nyilatkozatot magyar nyelven itt lehet olvasni.

Az alábbi cikkben idézett dokumentum (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Responsa ad quaestiones de nova Institutione Generali Missalis Romani, Prot n. 2036/00/L, 2000 szeptember 25., kiadva: Communicationes 32 [2000] 171—172) az interneten megtalálható (olaszul itt, angolul itt), érdemi részének magyar fordítása pedig — további magyarázatokkal — olvasható Uwe Michael Lang könyvében: Az Úr felé fordulva. A liturgikus ima-irány, Budapest 2006, 22—23.

 

ferencpapa_adorientem

Ferenc pápa ad orientem – kelet felé misézik a Sixtus-kápolnában

 

http://www.kathnews.de/papst-widerspricht-nicht-kardinal-sarah

A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak

A Szentszék Sajtóterme Sarah bíboros londoni kijelentései után nyilatkozatot tesz közzé, hogy a félremagyarázásokat elkerülje.

Írta Gero P. Weishaupt 2016. július 11-én 21:05-kor

Róma (Kathnews)

 

A Szentszék Sajtóterme Andrea Tornielli közlése szerint ma nyilatkozatot tett közzé, amit a Pápa Sarah bíborossal, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusával egyetértésben jelentetett meg. Ebben hivatkoznak a bíboros legfrissebb javaslatára, amely egy londoni liturgikus konferencián hangzott el, mely szerint a papoknak Advent I. vasárnapjától „ad orientem“ kellene bemutatniuk a szentmisét. Azért, hogy megelőzzék a kijelentés téves értelmezését, a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy nincs tervben új szabályozás. Továbbá emlékeztet arra, hogy a római rítus rendes formája a VI. Pál misekönyve szerint bemutatott szentmise, míg a szentmise rendkívüli formája az V. Piusz/ XXIII. János misekönyve szerinti szentmise, ahogy az XVI. Benedek Summorum Pontificum kezdetű motu propriójában áll.

 

Nem kötelező a nép felé fordulva celebrálni.

A celebrálás irányára vonatkozóan a nyilatkozat hivatkozik a Római Misekönyv Általános Rendelkezései (Instructio generalis) 299. pontjára, amely kimondja, hogy az oltárt a szentély falától elválasztva kell felállítani, úgy „hogy azt könnyen körbe lehessen járni, és a nép felé fordulva lehessen rajta celebrálni, ami hasznos (expedit), ahol csak lehetséges (ubiqumque possibile sit)”.

A nyilatkozat kijelentései nincsenek ellentmondásban Sarah bíborosnak a papokhoz intézett javaslatával. Csak a téves értelmezést szeretnék megelőzni.

Ahhoz, hogy a Misekönyv általános rendelkezéseinek 299. pontját helyesen értsük, lényeges, hogy pontosan azt olvassuk, ami ott áll: nem azt mondja ki, hogy hasznos a nép felé fordulva celebrálni, hanem hogy az oltár elválasztása kívánatos/hasznos (expedit). A hasznosság az oltár elhelyezkedésére vonatkozik, nem a celebrálás irányára. Erről a szöveg csak annyit mond, hogy az oltár elválasztásával ez lehetséges lesz. Ebből nem lehet levezetni a nép felé való celebrálás semmilyen kívánalmát.

Ezzel együtt nem kötelező az oltárt a faltól elválasztani, és nincs olyan kötelezettség, hogy a nép felé fordulva kellene celebrálni. Erre utal az Istentiszteleti Kongregáció egy 2000. szeptember 25-én kelt válasza. Abban ez áll:

„Először is figyelembe kell venni, hogy az expedit szó (hasznos, üdvös) nem kötelezettséget, hanem egy javaslatot fogalmaz meg a szabadon álló oltárra és a nép felé való celebrálásra vonatkozóan.”

Az oltárnak a faltól való elválasztásáról van itt szó. A dikasztérium válasza szerint több szemponttól függ, hogy ezt megvalósítják-e. Így például figyelembe kell venni „a térbeli adottságokat, a rendelkezésre álló teret, létező korábbi oltár művészi értékét, az érintett templomban a liturgikus ünneplésen részt vevő közösség liturgikus érzékensyégét stb.”.

VI. Pál misekönyve a „versus orientem” celebrálásból indul ki

VI. Pál pápa misekönyve, vagyis a zsinat utáni misekönyv, a rubrikáiban köztudottan abból indul ki, hogy a pap a szentmisét „ad orientem” mutatja be. Ennyiben tehát nem kell új rendelkezésekre várni. Ilyeneket nem is kell kibocsátani, hiszen Sarah bíboros a maga javaslatával eleve feltételezte az érvényben lévő liturgikus előírásokat. Még ha az oltárt elválasztják is a faltól, az „ad orientem” celebrálás továbbra is elő van irányozva. A nép felé fordulva bemutatott szentmise ezáltal lehetségessé válik, de nem szükségessé.

A Szentszék Sajtóterme mai nyilatkozatával Sarah bíboros javaslatait semmi esetre sem utasítja el. A Vatikánnak sokkal inkább az a fontos, hogy megelőzze a téves értelmezést, a „reform reformja” fogalomra vonatkozóan is, amely fogalmat – a nyilatkozat szerint – már XVI. Benedek pápa is feladott.

*

Sarah bíboros beszédének teljes magyar fordítását hamarosan közzétesszük honlapunkon.